RECSK

 

Története napjainkig

 

 

Bizonyos tárgyi és íratlan források mutatják, hogy községünk már ősidők óta lakott. Erről tanúskodnak a környéken talált szkíta sírok vagy azok az agyagedény maradványok, melyeket mintegy 900 évesre becsültek.

Az Árpád korról még nincsenek hiteles írott forrásaink, de hogy a környék lakossága átvészelte a tatárjárás pusztításait az feltehető, mert 1329-ben az első hiteles említés már Rexy alakban történik. A tatárok kivonulása után történtek a környéken a várépítkezések. A Darnó hegyen felépült a siroki vár, a Valéria hegy nyugati nyúlványán a Kanázsvár, a Mátrában az Oroszlánvár. A Kanázsvárról azt tartotta a szájhagyomány, hogy összeköttetésben állt a siroki és a távolabbi várakkal, melyekkel füst- és fényjelek útján tartotta a kapcsolatot. Ezen kívül földalatti folyosókkal is össze voltak kötve. Ezek egyik járatát találták meg a vártól kb. 2 km-re 1890 körül a Barkóczy kastély építésekor.

Községünk 1478-ban Rekch névalakban szerepel, s a róla elnevezett Recsky család birtokában volt.

Az 1554 utáni évtizedekben a török rendszeresen rabolja a vidéket, így községünket is. Miután 1596 őszén elfoglalják Egert, de a környékbeli várakat is, a falu népe egyre fogy. 1700 körül már szinte lakatlan ez a vidék.

A terület 1720-1741 között az Orczyak kezén van; a község újratelepítése az ő nevükhöz fűződik. Kezdetben 13 jobbágycsalád él itt, pár évtizeddel később már 654 a lakosok száma Recsken. Ez a XVIII. század végére megkétszereződik.

A falu irányítói a középnemesek voltak. Az 1848-49-es szabadságharcban uraik vezetésével részt vettek a fegyvert forgató jobbágyok is. Ott volt Repeczky Pál mint huszárszázados, sírja itt van a temetőben, nevét községünk egyik utcája őrzi.

A recski bányászat története visszanyúlik az 1780-1805-ös évekre, amikor az Orczyak kísérleteztek a Fehérkőn és a Hegyestetőn. Az 1840-es évektől kezdődően folyt a felszínközeli arany- és rézércek üzemi méretű bányászata a Lahócza hegységben. A bánya működése során 3 millió tonna érc került kitermelésre. A készletek 1980-ban kimerültek, a bányát bezárták.

A régi bánya muvelésével párhuzamosan 1961-től megkezdődött a mélyszint kutatása külszíni fúrásokkal. Összesen 155 km összhosszúságú fúrás került bemélyítésre. Az 1970-es években állami nagyberuházás előkészítéseként folytatódott a területen az érckutatás. Elkészült 2 db 1200 m mélységű akna, melyeket különböző szinteken vágatok kötnek össze. Közben folyt a szükséges infrastruktúra megvalósítása is.

Sajnos, az anyagi források kimerülésével a munkálatok 1982-ben félbemaradtak, azóta csak állagmegóvás folyik. A bánya sorsa még napjainkban is bizonytalan.

1886-ban kezdik építeni a Kisterenye-Kál-Kápolna vasútvonal Kál és Recsk közötti szakaszát. A vasút építése Károlyi György és fia, Mihály érdekeit szolgálta, hiszen az erdőbirtokaikon kitermelt fát így kedvezőbben tudták értékesíteni. A tulajdonukban lévő gyógyfürdő idegenforgalmának megnövekedése szempontjából is fontos volt számukra a vasútépítés. A helyi képviselotestület több évtizedes harca ellenére is csak 1950-ben került fel az állomás homlokzatára az annyira óhajtott névtábla: "Recsk-Parádfürdő".

 

A századforduló, majd az azt követő évtizedek gazdasági nehézségei természetesen a községben is kifejtik hatásukat. Innen is sok család választja a kivándorlás bizonytalan útját.

Az I. és II. világháborúban számos család veszítette el hozzátartozóját. A hősi halottak emlékét és nevét emléművek őrzik.

Külön is szólnunk kell az 1950-53 között a község közelében működő, s azóta már híressé-hírhedtté vált kényszermunkatáborról. Bírói ítélet nélkül közel 1300 különböző vallású, politikai nézetű fogoly raboskodott itt embertelen körülmények között. A tábor helyén az 1991. október 25-én felavatott monumentális emlékmű, majd az 1996. szeptember 28-án megnyílt Nemzeti Emlékpark állít örök emléket az ártatlanul meghurcolt, kényszermunkára ítélt áldozatoknak. Mindezek megvalósulásában a Recski Szövetségnek volt kiemelkedő szerepe.

 

Recsknek 1950-től lett önálló tanácsa. Kezdetben a pétervásárai, 1966-tól az egri járáshoz csatolták. 1984. január 1-től Eger városkörnyéki községe lett.

1990-től önkormányzat vette át a falu irányítását. Az elmúlt évek tervszerű munkájának eredményeként jelentős előrelépés történt az infrastruktúra teljes kiépítése terén. Sikerült megvalósítani a település vezetékes földgáz-ellátását; bekapcsolódni az országos és nemzetközi távhívásba; kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, s a község két szomszédos településsel közösen egy korszerű technológián alapuló szennyvíztisztítót telepet működtet.

A munkaképes lakosság foglalkoztatását a korábbi évtizedekben az ércbánya, a kőbánya, s a termelőszövetkezet mellett a környező települések nagyüzemei biztosították. Az időközben bekövetkező változások kapcsán igen sok dolgozónak kellett munkahelyét elhagynia. Ma a gazdasági szférát 9 Rt, 7 Kft, 13 Bt és 102 egyéni vállalkozás alkotja.

 

  «  Főlap