Fiatal tehetségek bemutatkozása


Sterbinszky Ernõ:


Kísértetek és kísértõk A fogyó holdCsonka hangja Egy elpusztult nap

csonka éjnek köves sírján

csak egy hang, egy- porhamvat eszik

hangú ének. s tüzet kíván


Szörny teteme a palackba zárt

a medernek és megcsapolt,

kísértõk közt az a tegnap telt,

én lehetek... ma fogyó Hold.


Nézd te drága! Kicsi ujjad fut

Nézd kedvesem, végig rajta,

vízbe fulladt felszakadt krátert

a meztelen, zársz magadba,


Vérbe ömlik és magadba zár

kék patakunk, a jelenlét,

elbújt a hang, s magamba zárod

mi maradtunk! az Ûr hevét.


Látod, békák Keret a semmi,

sincsenek már, benne egy kép,

csak egy brekeg melyben egy keret

s bosszút kíván. magába lép.


Csonka hangok,

csonka rémek,

csonka rémtõl

csonkán félek,


Csonkán kúsznak

csorba cseppek,

vissza-kérlek-,

vissza gyertek!

Korai ajándék

Nekem adta magát egy reggel,

Talán majd ebédet is kapok,

Hajnal dere a fûrõl felkel,

S én ködnek tagadva megfagyok.


Míg a Nap nem áll delelõre,

Egy rét arctalan szobra leszek,

Régi vándor halk pihenõje,

Durva látvány az embereknek.


Legelészõ csordákat figyelek,

Gyepet rágok én is, keserût;

Mindent számon kérõ kisgyerek

Simogat, anyja már kimerült.


Kies ágyam szélét karmolom.

Otthon, otthonom, édes haza,

Nedves párnám, puha paplanom

Védje rejtekem üvegfala.


Csapott hozzá illó rózsavíz

Szûzen sárga hínár halmokat,

Láttam, ahogy mindent tovavisz

Egy hullám, egy tajték gondolat.


Nedves párnám... Ázott mentsváram,

Vak festõm utolsó vázlata

Fatörzsek kéregillatában

Egy tó bomlott hangját hallgatja.


Felkelt, marokkal zúzza nyakam,

Tép, cibál nappalom,

Felhördülök, még éjszaka van,

S hátradõlve tovább álmodom.

Élet és tudomány

Koncz Lajos:

II. János Pál az ezredforduló útján


"Téged választott ki a Gondviselés, hogy az Egyházat átvezesd az új évezredbe. Vállalnod kell!" Ezt súgta Wyszinski bíboros 1978. okt. 16-án lengyel honfitársa, az 58 éves Karol Wojtyla krakkói bíboros-érsek fülébe, amikor az a pápaválasztó konklávén a legtöbb szavazatot megkapta, de döbbenten visszariadni látszott a feladat vállalása elõl. És amikor végül is magára vette a roppant felelõsséget, pár nap múlva székfoglaló beszédében már õ kiáltotta a bátorítás szavait a Szent Péter téren a hatalmas tömegnek és a világnak: "Ne féljetek!" ... Krisztus velünk van... Csak tárjátok szélesre a kapukat Krisztus fogadására!"

És erre a bátorításra ugyancsak rászorult a világ, igaz, neki magának is szüksége volt rá és a jövõ reménységének bizalmára. Az akkor még kettészakadt világ keleti tömbje, amelybõl az új pápa is elhivatott, annak is szovjet és bolgár "hivatalos" vigyázói megérezték benne a veszélyt, a potenciális ellenfelet, aki esetleg még vesztükre is lehet - titokzatos erõk birtokában. Egyébként az utolsó szovjet vezetõ, maga Gorbacsov is úgy nyilatkozott, hogy II. János Pál nélkül nem rendült volna meg a berlini fal és nem omlott volna össze a szovjet birodalom. Ezért rendeltetett meg a török terrorista merénylete a Szent Péter téren (1982. máj. 13.). És az atyai barát súgása és a Máriának való teljes odaadás ("Totus Tuus!") segített a rettenet óráiban is, ahogy késõbbi vallomása elárulta: "Egy kéz irányította a golyókat, de a másik, titokzatos kéz (az anyai) vigyázta a golyók útját, nehogy életfontosságú szerveket roncsoljanak". És ez a bizalom és hivatástudat erõsítette, ahányszor betegség támadta meg vagy mûtõasztalra került, és segített, ahányszor megtörten, roskadt, hajlott vállakkal, bicegve, reszketõ kézzel, betegen és megfáradva is járja a világ útjait, az ezredfordulót elõkészítõ zarándokként...

A "Nagy Jubileum elõkészítése

Keményen és hûséggel behajtja elsõsorban sajátmagán a programot, amit "A harmadik évezred közeledtével" c. apostoli levelében már 1994. nov. 10-én az egész egyház számára meghirdetett a "Nagy Jubileum Éve" elõkészítésére. Az akkori 5 évbõl kettõt egy általánosabb megalapozásnak szánt, majd a mostani 1997-i esztendõ Krisztusnak volt szentelve. A hátralévõ 2 év végül a Szentháromság két másik személye köré fonja a szorosabb felkészülés feladatát, a hirdetni- és tennivalókat.

Ezt a hatalmas, 5 éves programot, sõt már a 2000. évbõl is bizonyos terveket (pl. Szentföld, Róma és a helyi egyházak mint színhelyek) hallatlan optimizmussal és bizakodással hirdette meg, és bizonyára ebben is része volt a nagy Testvér súgásának. Most már csak azért kell imádkoznunk, hogy Wyszinski kardinális jó prófétának bizonyuljon, és a Szentatya valóban megérhesse a jubileumi esztendõt. És annak megünneplésével és 5 éves elõkészítésével föltegye a koronát apostoli életére és már mostanig is korszakalkotó életmûvére. /II. János Pál életében egyébként már volt és beteljesedett egy fantasztikus prófécia, amikor a hatvanas években a stigmatizált P. Pió kapucinus atya - nemsokkal halála elõtt (1968. szept. 23.) a "jövõ pápájaként" köszöntötte õt mint látogatóját./

Ez a pápa szinte lélegzetvételt sem enged meg magának pápasága kezdetétõl. karizmatikus misszióját teljes önátadással teljesíti, ami különösen külföldi apostoli útjaiban nyilvánul meg. Eddig 80 ilyen útja volt (egymillió km-t meghaladó teljesítménnyel), s ezekbõl a legtöbb döntõen lelkipásztori célú (a "világ plébánosaként" szervezi és animálja a népek üdvösségének munkáját, szolgálatát), de sok egyéb erkölcsi és evilági jellegû feladatban is igyekszik segíteni az emberiség jobb életét, pl. a béke szolgálatával. Ez az esztendõ szinte rekordnak számít teljesítményével: Cseh- és Lengyelország mellett (ápr. 25-27. és jún. 1-10.) a kritikus és nehéz látogatást jelentette Szarajevóban (ápr. 12-13.) és Libanonban (máj. 10-11.) és további kettõt Párizsban és Dél-Amerikában. Ez utóbbiak a legszorosabban kapcsolódnak az ezredforduló lelkipásztori elõkészítéséhez, ezeket részletesebben ismertetjük.


Párizsi "ifjúsági világtalálkozó"

A párizsi út az ifjúsági Világtalálkozó záró napjaira lett megszervezve (aug. 21-24), és 4 napos találkozót jelentett a Szentatyának a szívéhez legközelebb állókkal, a fiatalokkal. 1985-ben õ kezdeményezte a legelsõt, és e mostanit úgy minõsítette, hogy "rendkívüli és gondviselésszerû jelentõsége van a közeledõ Szentévre tekintettel".

Ha az ifjúságé a jövõ és a jövõ - az ifjúság, az egyház számára is, akkor sorsdöntõ jelentõsége van csakugyan annak, hogy a fiatalok hogyan éreznek, milyen affinitást mutatnak az egyház iránt. Ezt a Szentatyánál jobban senki sem tudja. Illetve a francia újságok jelentõs része (baloldaliak, liberálisok) azt vélték, hogy õk jobban tudják, mert jobban ismerik a fiatalokat és különösen a francia fiatalok "felvilágosultságát". Ezért meglehetõs kritikusan és magabiztosan, hûvös gúnnyal írtak, jósolgattak az ügyrõl, majd fogadták az elsõ napokban a hívõ ifjúság "invázióját" a fõvárosban. Ahol még ma is található "Lenin út" és "Sztálingrád metróállomás", ahol virul a kommunista párt és sorvad az egyház. Mert való tény, hogy Franciaországban csak minden tizedik fiatal "kötõdik" az egyházhoz, csak 46% hisz Istenben és az utóbbi 40 évben a francia egyház híveinek 23%-át elveszítette. Ez is tükrözõdött a sajtó fölényében, mikor "a találkozó elsõ napján karikatúra szellemeskedett azon, hogyan verik be a püspökök pásztorbotjukkal a fiatalokat a templomokba. De egy nap múlva már csak az esti TV-híradó idétlenkedett a tömegbõl kiemelt egy-két szerelmespár bemutatásával. A harmadik napra aztán megadta magát a fõváros." (Balázs püspök beszámolója, aki a magyar csoportot vezette a Találkozón.) A világhírû Figaro-újság végül is leírta a bûnbánatot is magában foglaló szót: "triomphe"; "A pápa gyõzött", "Millió fiatal és õ, õ, õ." Valóban a pápa-látogatás pünkösdi vihar és kegyelem-áradás lett Franciaország számára a század végén. És mikor a rejtélyes "sikerre" keresték a választ, végül is két dolog vált különösen nyilvánvalóvá: a pápa személyes varázsa, karizmatikus egyénisége ma is megvan, amely az öregségen és törõdöttségen is újra meg újra áttört és érvényesült, és - ami még jobban meglepte az újságírókat - az ifjúság Isten-keresõ hevülete.


"Krisztus az út, igazság és élet"

Különösen megragadó volt és aligha tudná bárki a tíz megkeresztelt fiatal meghatottságát leírni, akik 5 világrész képviseletében - a keresztség és bérmálás szentségében részesülve a párizsi éjszakában - lettek az egyház tagjai a székesegyházzá változott longchampi lóversenypályán. Egy 24 éves francia tengerész-katona - a Szentatyától megkeresztelve - nem tudta visszatartani a könnyeit, és milliók sejthették meg (újra) a képernyõk villogásában, mit jelent kereszténynek lenni. Mert ugyan mi másról beszéltek volna e képek a gyertyák fénytengerében, ha nem az Egyházba és Krisztusba vetett hitrõl és annak örömérõl?! Ahogy a Szentatya záróbeszédében ki is fejezte: "Uram, kihez mehetnénk Rajtad kívül? Az örök élet igéi Nálad vannak. És Te nemcsak beszélsz az örök életrõl, de Te magad vagy ez az élet, az út, igazság és élet". A másnapi záró szentmisén ugyanazon a helyszínen a milliós létszámot túlfeszítõ tömegtõl körülvéve 500 püspökkel és 6000 pappal misézett a pápa, 160 ország küldöttei imádkoztak együtt. "Egyház, a te imáid mint ezeréves tölgyek zúgása, és zsoltáraid mint a végtelen óceán lélegzetvétele" (Gertrud v. le Fort).

De azért maradt és mindig marad kérdés is. Ahogy a La Croix, katolikus lap merte felelõsséggel kérdezni: "A fiatalok rajongtak és tapsoltak a pápának. De vajon az általa hirdetett isteni normákat is magukévá teszik?" Hatalmas ujjongás fogadta a Szentatya bejelentését, hogy még az õsszel egyházdoktorrá avatja Lisieux-i Szent Terézt, az Isten-keresõk védõszentjét, a mindössze 100 éve elhunytat. Igen, valahol errefelé van a megoldás. A világnak szentekre van szüksége, világító jelekre, nagy felkiáltásokra, meghökkentõ tanúkra, újabb és újabb Terézekre - Kalkuttában és mindenfelé, hogy a köznapok gyalogjáró emberei is nyomukban "krisztusibbak", vagyis keresztények legyenek...


Családok válsága és megújulási programja

És alig másfél hónap múlva (okt. 2-5) Párizs után új helyszínen, tízezer km-rel távolabb látjuk már a Szentatyát, a hatalmas Brazília földjén, Rio de Janeiróban. Ott is egy világtalálkozó adta a keretet és alkalmat az evangelizációs útra: a Családok II. Világtalálkozója, amely intézményt ugyancsak a Szentatya indított el. Mert az ifjúság után ez a második fontos terület, ami a figyelem középpontjában kell legyen. Azért így is jelentette be, hogy "arra a roppant kihívásra kívánja irányítani a világ figyelmét, amit ma a családok válsága jelent". És az sem véletlen, hogy ezt éppen abból a városból teszi, ahol annyira kiáltó az ellentét "a féktelen gazdagság és a mérhetetlen nyomor között". Jelentõs mértékben e szomorú és botrányos helyzetnek a következménye, hogy a világ legkatolikusabb hatalmas országában az együttélõ párok 80%-a nem tud házasságot kötni, és 7 millió a sorsára hagyott, utcán tengõdõ, család nélküli gyerekek száma, akik a bûnszövetkezetek vagy a halálbrigádok szabad prédái. És ahol a nõk százezrei kénytelenek alávetni magukat a sterilizáció kényszerének.

E problémák tárgyalását világviszonylatú áttekintésben végezte a pápa érkezését megelõzõ 3 napon a teológiai-pasztorális kongresszus, amelyen 190 ország 2500 szakértõje vett részt. A Családok Pápai Tanácsának bíboros elnöke nyitó beszédében intonálta a drámai helyzetet, amelyben a család Isten-alkotta intézménye van; "pedig ahol veszélyben a család, ott veszélyben az ember és az emberiség jövõje is." A Harvard Egyetem jogprofesszora, az amerikai küldöttség vezetõjeként megállapította, hogy "felelõtlen, öngyilkos összeesküvés folyik a család ellen világviszonylatban, miközben a közvélemény alszik." A professzornõ néven nevezte az összeesküvõk vezetõit is, elsõsorban az ENSZ világszervezetét, melynek szervei összefonódtak a hatalmi lobbykkal, kormányokkal, s az Európa Unió országaival is. A Világbank pedig - veszélyben érezve a népszaporulattal pénzügyi érdekeit, "ahelyett, hogy igyekezne kiküszöbölni a szegénységet, kiküszöböli a szegényeket." Népszerûsíti és gyakoroltatja az eutanáziát azokkal szemben, akik terhet jelentnek a társadalomnak. Milliárdokért fogamzásgátló szereket ad el a harmadik világnak, ahelyett, hogy gyógyszerekkel látná el õket. A gazdag országok pedig csak olyan feltétellel nyújtanak hitelt, és segélyezik a szegényebb országokat, ha ezt az agresszív család- és gyermekellenes politikát vállalják. (Pontosan ez történt nálunk is 1994-95 fordulóján a Bokros-csomag "megrendelésével"). Így a Szentszék szinte teljesen magára marad az emberi jogok és családok védelmében - az emberiség jövõje biztosításában. Ez utóbbira van utalás a Világtalálkozó mottójában is: "A család ajándék és elkötelezettség, az emberiség reménye."

A pápa fogadása és tömegek ujjongása persze itt is "diadalmenetté" emelte az ünnepi órákat, ráadásul a latinos, dél-amerikai temperamentummal még felfokozva. A brazil futball fellegvárában, a Maracana-stadionban és a város hatalmas parkjában több mint kétmillióan vettek részt a pápa két szentmiséjén. És a Szentatya beszédeiben a leghatározottabban elítélte a "teremtõi család-modellel szembeforduló "modern" tendenciákat. "Aki a család ellensége, az Isten ellensége... A család az a kiváltságos hely, ahol kibontakozhat az egyén személyes és társadalmi képességeivel... A családokra a legfõbb veszélyt a nõk hátrányos sorsa és megkülönböztetése, a homoszexuális párkapcsolatok társadalmi legitimálása, az abortuszok és a válás jelentik" - hirdette.


Keresztény családok tanúságtétele kell !

Megindító és tanulságos volt az is, ami a világ legkülönbözõbb országaiból érkezett házaspárok tanúságtételében hangzott fel. Úgyhogy nemcsak a Szentatya tanított, hanem a világiak, a házasságban élõk megélése és tapasztalata is szóhoz jutott, köztük igazán megrendítõ vallomások a családi élet örömeirõl, boldogságáról, de nehéz keresztjeirõl, a fájdalmas sorsokról is. A tanúságtévõk sorát egy 3 gyermekes názáreti család nyitotta meg, akik egy szentcsaládot ábrázoló ikont nyújtottak át a Szentatyának. Megrendült csönd, elfojtott zokogások kísérték egy 3 éve boldoggá avatott olasz asszony két leányának vallomását, fõképp mikor a kisebbik elcsukló hangon sírta a mikrofonba: "Drága Édesanyám, köszönöm Neked, hogy saját életed feláldozásával engedtél engem a világra jönni!" A pápa magához hívta, megölelte és homlokon csókolta az elárvult testvéreket. Párizsi reminiszcenciákat idézett egy idõs hölgy és leányának tisztelgése a Szentatya elõtt. Annak a nagy orvos-tudósnak felesége és leánya voltak õk, akinek párizsi sírjánál a pápa lerótta kegyeletét, mert barátot és bajtársat vesztett benne a legalizált abortusz elleni küzdelemben. (A gesztus miatt egyébként a francia kormányfõ és a liberális sajtó durván tiltakoztak!) Együttérzõ taps és ünneplés fogadta annak az olasz, híres énekmûvész-házaspárnak a szavait és sirató énekét, akiknek egyik leánykáját pár éve elrabolták, és azóta semmi hír sincs róla. Sorsuk megannyi tragédiától sújtott család fájdalmát jelenítette meg... Végül még egy megható jelenet: ott volt az ünnepi szentmisén és a Szentatya magához ölelte a világ legidõsebb asszonyát, a 126 éves Maria do Carmót, aki az utolsó olyan személy Brazíliában, aki fiatal lány korában még megtapasztalta a rabszolgasors embertelen nyomorúságát. Most élete legboldogabb órájának mondta, hogy szent Ferenc napján a Szentatya kezébõl áldozhatott...


"Tartsd meg Isten szentatyánkat!"

Okt.5-én, vasárnap délben köszönt el a Szentatya Riótól, a milliós zarándok-tömegtõl, a brazil néptõl, azzal az imádságos kéréssel, hogy "Colcovado hegyének magasából áldja meg Krisztus ezt a nagy országot, kontinenst és a világot, áldja meg az emberiség minden családját, és azok hordozzák ezt az áldást, és tartsanak ki egész életükben Krisztus ezen ölelésével". (A kép a riói öböl jól ismert hatalmas Krisztus-szobrára utal, amely kitárt karjaival magához öleli és megáldja a világot.) Utolsó szavaival a pápa kifejezte reményét és meghívását, hogy Rómában 3 év múlva újra találkozzanak, és meghirdette a Jubileum 2000. évére a III. Világtalálkozót a családok számára is, miként az ifjúságnak Párizsban.

Végezetül csakugyan nem lehet hõbb kívánságunk és kérésünk, mint - a gondviselésbe vetett bizalomra hagyatkozva - imádkozni a pápai himnusszal: "Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját", az ezredforduló nagy apostolát, aki szent meggyõzõdéssel a fordulótól várja a világ lelki megújulását.


*

Farkas Andrásné:

Rendhagyó megemlékezés

Oltai Rudolf (1912 -1997)


Nemrég vette át a gyémántdiplomát - adta hírül az újság. Otthon, a lakásán. A közölt fényképrõl nem ismertem rá. Akkor tudtam meg, hogy beteg. Nemsokára - utólag értesültem róla -, hogy eltávozott körünkbõl, örökre. Õ, az örökifjú.

TF-et végzett, majd egy éves ösztöndíjjal az USA-ban tökéletesítette tudását. 1937-tõl a ciszterieknél tanított - a férjemet is VIII-os korában -, majd a "Keri"-be került, ahogy akkor becézték a Közgazdasági Szakközépiskolát. Onnan is ment nyugdíjba. Közben - ahogy az iskola egyre jobban elnõiesedett - megszerezte elõször a magyar tanári, majd az angol tanári oklevelet is. Hogy a gyors- és gépírás tanítására mikor szerzett képesítést, arra már nem is emlékezem.

Mi, a nõvéremmel 1948 õszén kerültünk az iskolába. Az akkori igazgató - Ebergényi Tibor - a szokásnak megfelelõen minden tanártársunkhoz elvitt levizitelni. (Milyen jó szokás is volt! Nem ártana, ha ebben a rohanó, elidegenedett világban újraélesztenék ezt!) Mindenki, Rudi és a felesége, Lili is nagyon kedvesen fogadtak. Beszéltek a városról, az iskoláról, magukról, érdeklõdtek felõlünk - megkönnyítették a beilleszkedésünket.

Hogy milyen testnevelés órákat tartott, azt nem tudom, mert a fiúknak tartotta és oda nem mentem órát látogatni. Az eredmények azonban magukért beszélnek. Az õ tanítványa volt többek között Pócsik Dénes olimpiai bajnok, Géczi Pista Fradi-kapus.

A magyar irodalmat nagyon szerette tanítani, mert õ is nagyon szerette az irodalmat. Az irodalom ellensúlyozta azt az erélyt és szigort, ami a testnevelés velejárója. Valójában nagyon érzékeny alkat volt. A tanítványai rajongtak érte, majdnem úgy, ahogy a fiatal tanárokért szokás, pedig akkor már közeledett a nagypapakorhoz.

Angolt az iskolában viszonylag keveset tanított, mert iskolatípusunkban megszüntették a második idegen nyelv oktatását. Az 1966-ban érettségizett osztályok voltak az utolsók, amelyek még két idegen nyelvet tanultak, a késõbbiek a rendszerváltásig csak oroszt tanulhattak. - Angoltudását és a gyors- és gépírást is nagyon jól tudta hasznosítani a mellékkereset érdekében. Arra szükség is volt, mert két lányát és feleségét kellett eltartania.

Gyorsírás tudását másként is hasznosította: évtizedeken keresztül õ volt az érettségi jegyzõ. Többezer volt diák bizonyítványában megtalálhatók gyöngybetûi.

Kilenc nappali tagozatos osztály osztályfõnöke volt. Szeretett osztályfõnök lenni. Már akkor is, amikor még nem volt osztályfõnöki pótlék. Többször párhuzamos osztályunk volt. Nagy volt a vetélkedés, hogy melyikünk osztálya ér el jobb tanulmányi eredményt, melyikünk tud tartalmasabb, örökké emlékezetes osztálykirándulást szervezni.

Az érettségi találkozókra - ha meghívták - mindig elment. Nem véletlen, hogy meghívták, nem véletlen, hogy elment. Az érettségi találkozókon már nagyon õszinték a volt diákok.

Az élet rendje, hogy egyszer el kell menni. Õ, viszonylag sokáig volt közöttünk. A búcsú mégis fáj. A halált nem lehet megszokni. A végsõ találkozásig csak az enyhít valamit, hogy sokan szerették és sokáig fognak rá emlékezni.


*

Murawski Magdolna:

Hány Isten van?


Minden ember azon a nyelven dicséri az Urat, amelyen szülei szólani tanították. Vannak ugyan több nyelvet beszélõk is, akik ezt anyanyelvükön kívül más nemzetek szavaival is megtehetik, de ez az a bizonyos csendes kisebbség (hazánkban a lakosság 2%- a). És vannak az anyaországon kívül élõ kisebbségi népcsoportok. Számukra még az áhítat is csak egy kötelezõ államnyelven megengedett.

Istennel való kapcsolatunk a legbensõségesebb belügyeink közé tartozik. Hogy magunkban milyen nyelven szólítjuk meg, azt senki nem ellenõrizheti. Ám vannak kimondott és írott szavaink, melyeket az intézményesített elmebaj avagy kisebbségi komplexumok ellenõrzésük alá kívánnak vonni. Emberi jogok? Lelkiismereti szabadság? Demokrácia? Ugyan mit érnek ezek a szavak, ha belsõ tartalom híján üresen konganak, és csupán valami kirakatpolitikát szolgálnak, aztán legfeljebb az igazság elkendõzésére alkalmasak...?

Valaha tilos volt fennszóval dicsérni az Urat. A vallás gyakorlóit jól szervezett titkosrendõrség figyelte, és a retorzió soha nem maradt el. Manapság divatos szóval diszkriminációnak lehetne mondani, de hogy valójában mi is volt, arról azok tudnának a legtöbbet mondani, akikhez kegyesen leereszkedett a diktatúra egy-egy párbeszéd erejéig. Börtönbüntetés, hallgatózó-leskelõdõ-feljelentgetõ szomszéd, elmaradt elõléptetések, elutasítás a felvételi vizsgán az egyetemen, jelentéktelen magánvagyon a rendszerváltás idején, hátrányos helyzet üzleti kezdeményezés esetén, lesüllyedt egzisztenciák napjainkra... Ennyi a mérleg röviden. Pár sorba beleférnek egész életek. Az ellenoldal karriertörténetét pedig egyszerûen megkaphatjuk, ha mindennek automatikusan az ellenkezõjét vesszük alapképlet gyanánt.

Minden uralkodó osztály a maga kultúráját igyekszik évényesíteni. Nincs ez másképpen ma sem. Dühöng a nyelvi kultúra hiánya, tombol a trágárság mindennapjainkban. Bárhová nézünk, bárhová lépünk, nyelvileg kulturálatlan megnyilvánulásokkal találkozunk, és mindez olyan távol van az Úr dicséretétõl. A televízió viszi a prímet. Silány Amerika-utánzat nyelvi fordulatok, rosszul kiejtett és gyakran rosszul értelmezett szóátvételek, a divat, a média-blabla szolgai utánzása, eredeti szóhasználat helyett a halálos unalomig ismételgetett frázisok, mûöröm Hollywood-módra, sikolyok és füttyögetések, eksztatikusnak tûnõ megnyilvánulások, mikor csupán arról van szó, hogy egyszerûen örülnek valaminek és meg akarják tapsolni. Káromkodnak ránk az országúton és a mindennapi forgalomban, ha kell, ha nem, letegeznek, és az élet bármely területérõl lett légyen is szó, folyton ez a lelki és nyelvi kulturálatlanság, melynek egyetlen mondanivalója van: Csak én vagyok az Úr! Te viszont egy senki vagy! Átgázolok rajtad, csak mert lehet, és mert neked nincs annyi eszed, hogy ez fordítva legyen!

És ez az egyeduralkodói szemlélet elérte azt, hogy Európa helyett naponta ’Erópát’ kelljen hallgatnunk rádióban és televízióban, hogy azok, akiknek a nyelvi kultúrában leginkább példát kellene mutatniuk, vasutas á-val beszélnek, vidéki média esetén gyakran pöszék és selypesek, netán raccsolnak, hadarnak vagy hebegnek, vagyis rendre beszédhibásak. Millió helyett következetesen milli-t mondanak, és ez még csak a kezdet. Szemléletében félelmetesen emlékeztet a századelõ futuristáira, akik meghirdették a múlt lerombolását és egy új, gépi kultúra megteremtését. És mi lett belõle? Mint minden romboló szándékú törekvés, ez is a nihilbe torkollott. Nosztalgiával gondolunk Gáti József beszédgyakorlataira és Wacha Imre szónoklattanára, egyszóval azokra az idõkre, amikor még komoly presztízskérdést csináltak abból, hogy egy bemondó vagy egy színész hogyan beszél és nem volt szokás káromkodásokat kötõszóként használni.

Írott kultúránkban naponta találkozhatunk, ha csak idézetek formájában is, a Mindenható trónfosztásának egyértelmû mai jeleivel. Istent ismét kezdik kis i-vel írni. Gyakran idézik József Attilát, klasszikusainkat, akiknek idejében még ez az írásmód elképzelhetetlen volt. Tiszteletlenségbõl teszik? Nem haladnak a korral? Vagy megpróbálnak kormányonként "visszarendezõdni"? Ki tudja. Én csupán sejtem, hogy többnyire régebbi kiadványokat használnak, mikor az idézeteket onnan kiírják. Mennyire régieket? Talán a 60-as évektõl fogva volt kötelezõ ez az írásmód. A hozzá fûzött magyarázatra pontosan már nem emlékszem, de talán arról szólt, hogy Isten nem is létezik, ezért nem kell õt nagybetûs lénynek tekinteni. Igaz, eszerint kisbetûs írásmód illetné meg Anna Kareninát, Jevgenyij Anyegint, Pelagéja Nyilovnát és Madame Bovaryt, valamint a világirodalom valamennyi fiktív alakját, akiket "csupán" néhány íróóriás fantáziája hozott létre. Ezzel szemben csak szegény Nemecsek Ernõ kapta meg a maga lefokozását. Igaz, õ is méltatlanul.

Valahányszor Isten nevét kisbetûvel írva látom, az a gondolatom támad, hogy felteszek egy kérdést a szerzõnek: szerinte hány Isten van? Mikor mi, keresztények Istent mondunk, a buddhisták Buddhát gondolnak, a muzulmánok Allahot, mások Jahvét vagy Jehovát, Krisnát, Devlát vagy egyebet. De mindnyájan arra az egyetlenegy "személyre" gondolunk, aki a világot teremtette és a mi örömünkre, meg a magáéra is, megtartotta. Egyistenhívõ vallások szerint ebbõl a Szellemlénybõl csak egy van. Akibõl, amibõl egy van, annak a nevét a nyelvtan fogalmai szerint tulajdonnévnek kell tekinteni. Tehát nagybetûvel kell írni, még ha nem is tiszteli az illetõ, aki emlegeti. Sztálint, Kun Bélát ki tiszteli manapság? Az õ nevüket mégsem jut eszébe kisbetûvel írni senkinek. Az aktuálpolitika figuráit pedig ne is emlegessük...

Vannak panteista vallások, de amikor a trónfosztott Mindenhatót emlegetik, akkor nyilván nem az ezek által tisztelt istenségekre gondolnak. Jupiter, Minerva, Júnó, Diána és Vulcanus , azaz Zeusz, Pallasz Athéné, Héra, Artemisz és Héphaisztosz neveit kinek jutna eszébe "nemecsekernõsen" írni? S vajon meddig terjedhet még a kisember nagy gõgje, hogy épp a Mindenség Urával óhajt kikezdeni? Tudatlanságában elfelejti a nyelvtan alapszabályait, le akarja igázni a természetet és embertársait, miközben nem veszi észre, hogy monumentális alkotásai, vagy amiket annak hisz, csupán mértéktelen rombolások... lélekben és természeti környezetben egyaránt.

Misóczki Lajos:

Dr. Puky Árpád és a Mátra turizmusa


(1877. július 1-én született dr. Puky Árpád, Gyöngyös két világ háború közötti polgármestere. Ismertetõnkkel a nagy városbarát születésének 120. évfordulójára emlékezünk. A Szerkesztõ)

Amikor dr. Puky Árpád 1919. november 8-án a gyöngyösi képviselõtestület elõtt megesküdött, hogy a ráruházott polgármesteri feladatoknak híven és becsülettel meg fog felelni, a Mátra idegenforgalma már ismert volt az ezeréves Magyarországon. Akkor még aligha gondolhatta bárki, hogy éppen dr. Puky Árpád lesz az, aki hivatali beosztásának köszönhetõen, esküjéhez híven a Mátrát hazánk háború utáni elsõ számú idegenforgalmi térségévé fejleszti. Elõrebocsátom, polgármestersége idején ez a térség a gyöngyösi Mátrát jelentette, arra vonatkozott.

A Mátra turizmusának újraindításával foglalkozó, 1920. november 3-án tartott Mátra egyleti tanácskozás körvonalazta elsõként a térség és a hazai idegenforgalom ügyének összekapcsolását, fejlesztésének szükségességét. Az egylet ügyvezetõ elnöke, Stiller János gimnáziumi tanár a következõkkel hívta fel az egylet tagjainak figyelmét: "Nem volt elég a háború véráradó idõszaka. Tagjaink berukkoltak (= katonaként a frontra mentek, M.L.) , és a kíváncsiak (= turisták, kirándulók, M.L.) elmaradoztak. Kinek is lett légyen kedve utazgatni? Akár ide, akár a Mátra zöldkoszorús hegyeire. Különösen a leégett városunkba... Most mégis ezen a tájon szeretnõk felette nagy buzgalommal tenni mindent. Hiszen országunk gyilkos megcsonkításával (utalás a trianoni békediktátumra, M.L.) a mi kedves Mátránk maradt egymagában hegyvidéki kirándulóhelyünk." Dr. Puky erre annyit válaszolt, hogy tõle telhetõen mindent elkövet, hogy "a Mátra csonka hazánk levonzóbb idegenforgalmi helye legyen".

A polgármester legfõbb feladataként a város újjáépítését jelölte meg. Városrendezéshez fogott, siettette a belváros romépületeinek megújítását, utcákat nyitott, és 1926/28-ban kiépítette az ivóvízhálózatot. Érdemeként írhatjuk, hogy már hivatali elsõ öt évében a városfejlesztést a turizmus felvirágoztatásának érdekébe állította. Felismerte, a város és a Mátra idegenforgalma nem kiegészítik egymást, hanem elválaszthatatlanok egymástól.

Dr. Puky nemcsak ígért, hanem tett is: 1925-ben bevonta a városi idegenforgalomba a Vértanú utcai Vízgyógyintézetet, megkísérelte a Csathó-kerti gyógyfürdõ újbóli megnyitását, 1926. július 1-én felavatta a gyöngyösi sportuszodát. Közremûködött a Parádi Fürdõigazgatóság ügynöki irodájának 1930. január 1-i megnyitásában, melynek a városházán adott helyet.

Mint a Mátra Egylet tiszteletbeli vezetõje, egyengette az 1925-ben létesített Gyöngyösi Sícsoportnak, illetve 1926. január 12-tõl a Mátra Egylet Síszakosztályának alapítását.

Dr. Puky széleskörûen bõvítette a város és az országos idegenforgalmi szervezetek kapcsolatát. 1922-ben szerzõdést kötött az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Rt-vel, amelynek értelmében megnyílhatott az Rt gyöngyösi fiókirodája. Ennek hatókörét a jogutód IBUSZ RT gyöngyösi fiókirodája 1927-tõl a Mátravidékre is kiterjesztette. A fiókiroda vezetõje, dr. Bakó Oszkár tanácsos közremûködött a polgármesterrel annak az - 1927. május 2-i rendkívüli képviselõ-testületi tanácskozáson elfogadott elõterjesztésének a kidolgozásában, amely 1930-1940 között kijelölte Gyöngyös és a Mátra idegenforgalmi fejlesztési feladatait. Látva a gyöngyösi eredményeket, az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács végrehajtó bizottsága Sopron után a második országos értekezletét 1929. június 27-én Gyöngyösön tartotta. A tanácskozáson elnöklõ dr. Puky Árpád is hozzászólt, amelyet gyakran emlegetett, szólássá vált mondatával fejezett be: "Legyen a Mátra a magyar Semmering!"

A már tekintélyes múltú mátrafüredi, mátraházi és fõleg parádi idegenforgalom mellett az 1933. június 7-én megnyitott Kékes Szálló a gyógyidegenforgalmat is bõvítette, és elindította a Kékes lendületes turizmusát . Bár a Galya távolabb esett Gyöngyöstõl, a polgármester annak fejlesztését is szorgalmazta. A Magyar Hegymászók Egyesülete 1921- 1925 között ("Egyeteliek") felépítette a 140 fekvõhelyes menedékházát.

Az 1929-tõl kezdõdõ gazdasági válság nem törte meg Gyöngyös és a Mátra turizmusát. 1931. január 4-én a mátraházi síviadal nyitásaként dr. Puky felavatta a síugrósánc rövidebb szakaszát. A Mátra Egylet rendezte versenyen száznál több versenyzõ állt a sáncra, a nézõk, azaz a vendégek száma meghaladta a négyezret. Dr. Prém Loránd, a kultuszminiszter képviselõje méltán jelölte meg Gyöngyös és a Mátra kiemelkedõ helyét a háború utáni idegenforgalmi és turistaéletben: "Ma... a Mátra turista szempontból a legkulturáltabb vidéke országunknak. Máraház/a/ kiállja a versenyt az Alpok turistahoteljeivel is, és így államgazdasági szempontból olyan érték, amely megakadályozza - úgymond - nyaralni és üdülni vágyó honfitársaink millióinak külföldre jutását". A Turisták Lapja pedig kiemelte: "(Ilyen) tátrai nívójú versenyt eddig még nem rendeztek Csonka-Magyarországon... Beigazolódott, hogy Mátraháza és vidéke alkalmas hasonló arányú versenyek lebonyolítására, és ennek köszönhetõ, hogy febr. 1-én és 2-án a magyar bajnokságokat is itt fogják rendezni."

Fejlõdtek Gyöngyös vendéglátó szolgáltatásai. Panziói és szállodái közül a Hungária Nagyszálloda nemzetközi versenyképesség tekintetében is megállta a helyét. Dr. Puky a helyi és országos idegenforgalmi tanácskozásokat általában itt tartotta: 1927. június 2-án az I., 1930. december 18-án a II. Gyöngyösi Idegenforgalmi Nap tanácskozásait.

A város, a Mátra és a hazai turizmus eredményes kapcsolatát jelezte a Mátra 1931. szeptember 7-12. közötti bevonása a Nemzetközi Turista Kongresszus rendezvényeibe. Dr. Pukyt december 27-én az Észak-Magyarországi Idegenforgalmi Szövetség közgyûlésén éppen a Mátra idegenforgalmáért kifejtett tevékenységéért a három alelnök egyikévé választották.

Dr. Puky az 1930-as években valahányszor idegenforgalmi tanácskozást tartott, vagy azon vett részt, hangsúlyozta: "Gyöngyös a Mátra által fog fejlõdni!" Ez különösen azoknak a városatyáknak szólt, akik féltették a város jövõjét a polgármester "túlzó" Mátrafejlesztésétõl.

Túljutva a gazdasági válság évein, a mátrai üdülõhelyek és Gyöngyös szállodái és turistalétesítményei, szolgáltatásai tovább fejlõdtek. Mátrafüreden 115 magánvilla fogadta a vendégeket. Mátraházán a M. Kir. Honvédtisztek Nyugdíjalapja felépítette a 130 vendégágyas Vak Bottyán Honvédtiszti Üdülõt, a MÁV Takarék Segélyszövetkezete a 90 ágyas Vasutasok Üdülõjét. 1933-ban Mátraházán 1200 m-re hosszabbították a síugró sáncot. Teniszpályát létesítettek és benzinkutat nyitottak.

Parádon 1930-1937 között két panzió nyílt. A leglátogatottabb tovább is a gyógyfürdõ szállodája volt, amely mellett autóparkolót és benzintöltõ állomást létesítettek. A polgármester a reklámtevékenység ösztönzésével is példát mutatott. 1933-ban segítette a 100 oldalas Filléres Mátra Kalauz (Pásztor József) és a 34 oldalas, térképes Mátra Tájékoztató (Szûcs Gyula) megjelenését. A Mátra Egylet 1932-1936 között évenként meghirdette a "Nyaraljunk itthon, a Mátrában!", 1936-ban a "Hív a téli Mátra!" kampányát, amelynek reklámköltségeit dr. Puky, illetve a város fedezte. Külsõségekkel is hozzájárult a turista rendezvények tekintélyéhez. A nyaralási fõidényben érkezõ kirándulók elsõ nagy csoportját és a "filléres vonatok" kirándulóit személyesen üdvözölte a gyöngyösi vasútállomáson. Az újabb MAVART, vagy MÁVAUT mátrai járatok indításakor a gyermek utasoknak kifizette a menetjegyét. Nagyon kedvelte a Mátra Vasutat, a kisvasutat, amelyet a mátrai idegenforgalom egyik fontos eszközének tekintette. A Pipis-hegyi vitorlázó repülés ügyét az elsõ pillanattól segítette. Az itteni repülõteret polgári közforgalmú motoros gépek állomásává akarta kiépíteni. és bekapcsolni a nemzetközi légi közlekedésbe, de errõl a közeli Horthy Miklós Állami Tüdõbeteg Szanatórium igazgatója lebeszélte. (Feltehetõ, az igazgató tartott a zajártalomtól és a repülõgépek folyamatos légszennyezésétõl.)

Sugallatára 1935. március 1-én megalakult a Mátrafüredi Nyaralótulajdonosok Egyesülete, április 15-én pedig a Mátrafüredi Üdülõhelyi Bizottság. (1936-ban mindkettõ újjáalakult.) Terve szerint a két bizottság, valamint a Mátra Egylet és az IBUSZ kirendeltség létrehozta volna a Mátrai Idegenforgalmi Bizottságot. E bizottság leendõ szerepét nem ismerjük, mert dr. Puky szándéka nem valósult meg. Ellenfelei a hatalmaskodás hamis vádját zúdították rá. Éppen érdemeit marasztalták el, így az idegenforgalomért tett erõfeszítéseit. Támadták, mert 1934-ben - pénzhiányra hivatkozva - nem rendezte meg a várossá nyilvánítás 600. évfordulójának ünnepségeit. Hiába fejtette ki dr. Bakó városi tanácsnok a Gyöngyös város rohamos fejlõdéséhez 1920-tól 1935-ig címû hírlapi cikkében, mennyi mindent köszönhet Gyöngyös és a Mátravidék a polgármesternek. Ellensúlyozására 1935 nyarán és õszén névtelenül írt röpcédulákon támadták õt és intézkedéseit.

A polgármestert nem törte meg a támadás. Igaz, az idegenforgalom közvetlen irányításától visszalépett, és az ügyek felelõsévé ifj. Fazekas Józsefet, a Mátra Egylet titkárát tette: 1937. január 1-én az IBUSZ helyi kirendeltségét is vezetõ Fazekast kinevezte a Gyöngyösi Idegenforgalmi Hivatal élére.

1937 a gyöngyösi és a mátrai turizmus legsikeresebb éve lett. Június 15-én megrendezte a város a Mátra Egylet fennállásának 50. évfordulója ünnepi közgyûlését és mûsorait, amelyeken 5000 turista vett részt. Július 25-én, a III. Gyöngyösi Idegenforgalmi Napon rögzítették a 600. városévforduló rendezvényeit, középpontban a szeptember 19-26-ig tartó Gyöngyös-Mátra Hét mûsoraival. A hét színes plakátjait az IBUSZ kilenc európai országba küldte szét. Tanácskozások, kiállítások, rendezvények élénkítették a hét programjait. A jelzett idõben 16.600 látogató jött Gyöngyösre és a Mátrába, továbbá 2020 külföldi. A rövid felkészülés dacára a Gyöngyös és a Mátravidék az idegenforgalmi ellátás terén nemzetközi szinten bizonyította, hogy megállja a helyét.

Az 1937. évrõl készített, dr. Pukynak benyújtott jelentésében ifj. Fazekas azt írta, hogy "évtizedek óta nem volt annyi látogató, mint ebben az évben... Huszonnyolcezer a lakosaink száma, és jöttek kirándulók Gyöngyösre 40 ezren".

1941-ben Magyarország is belépett a II. világháborúba. Gyöngyös és a Mátra már 1938-tól gyérülõ turizmusa megtorpant. A helyi idegenforgalmat éltetõ Mátra Egylet taglétszámát a katonai behívások leapasztották. Dr. Puky Árpád figyelmét a háborús közellátás nyomasztó gondjai kötötték le, majd az ismét megújuló, személye elleni támadások. Végül 1942. március 31-én otthagyta a polgármesteri széket.

Dr. Puky - akinek a városért és a Mátráért kifejtett munkáját és eredményeit csak köszönhették a gyöngyösiek - az igaztalan rágalmak pergõtüzébe keveredett. 1945 után erkölcsi meghurcolása folytatódott annak ellenére, hogy villanásnyi idõre ismét "kedvelt földijei elé állhatott". Azonban cselekedni már nem engedték. Hogyisne! Az illetékes városvezetõk jónak látták még az emlékét is eltörölni.


Japán pedagógusok Egerben


Október elején fürge és népes japán csoport járta Eger utcáit. Szinte mindenhol megfordultak, minden nevezetességet megtekintettek. A keleti ember tudásszomjával tanulmányoztak végig bennünket, semmit figyelmen kívül nem hagyva, minden megtanulhatót megtanulva. Nagy feltûnést keltettek, ahol csak megjelentek, komolyságukkal, tanulásra koncentrált beállítottságukkal.

Rendre végigjárták az iskolákat is. A folyosókon lebzselõ diákok minden mozdulatát figyelõ szemek és barátságos mosolyok kísérték. Keleti kollégáink ugyanis iskolai tanulmányútra érkeztek Egerbe. Általános- és középiskolákat látogattak végig, bemutató órákat tekintettek meg, a látottakat pedig mindig megbeszélték a magyar kollégákkal. Meg persze maguk közt, japánul.

Már több napja itt tartózkodtak, mikor sikerült õket elérnem a Dobó Gimnáziumban. Egy konferencia kellõs-közepébe csöppentem, ahol élénk vita folyt oktatási rendszerünkrõl, a tanárok helyzetérõl, a megtekintett órákról és a diákok tanulási körülményeirõl. A japánok igen aktívak voltak, csak õk kérdeztek, és minden kérdésükre választ kaptak. Voltak köztük naivnak tûnõ dolgok is. - Van-e az intézményben tanári szoba? - hangzott el az egyik, nagy derültséget kiváltó kérdés. Hagyománytisztelõ intézeteinkben ez természetes, ám van, ahol kabinet rendszerû a tanárok elhelyezése egy-egy iskolában. A japánok pedig nyilvánvalóan más külföldi iskolák ismerete alapján kérdeztek rá, nálunk mi a helyzet.

Mivel angol szakos kollégák is voltak a delegációban, arra számítottam, hogy közvetlenül, valami közös nyelvet találva készíthetek interjút velük. Azonban csalódnom kellett. Azt a felvilágosítást kaptam, hogy ne is próbálkozzam, mert senki nem beszél jól nyelveket, ezért a japán tolmács segítségével tudtunk csak beszélgetni. A delegáció vezetõje, Kazuhiro Hori úr készségesen állt rendelkezésre.

- Hori úr, minek köszönhetjük a látogatásukat?

- A Japán Kultuszminisztérium megbízásából érkeztünk Magyarországra, hogy a magyar iskolarendszert és az oktatási formákat tanulmányozzuk.

- Miért éppen Egert választották tanulmányaik színhelyéül?

- A kultuszminisztérium döntése volt ez. Mi kész programot kaptunk, nem mi döntöttük el.

(Nyilván mint régi, nagyhírû iskolaváros jutottunk eszébe a jeles minisztérium programszervezõjének, gondolom magamban, de a válasz oly lakonikus, hogy lehetetlen továbbiakat kérdezni ezzel kapcsolatban. A kérdés persze tovább motoszkál bennem, de mindmáig nem tudtam rájönni, miért mi vagyunk a kiválasztottak.)

- Hányan jöttek és melyik városból? Tokióiak, ugye?

- Nem. Csak az idegenvezetõnk jött a fõvárosból. Rajta kívül huszonhárman vagyunk és mindnyájan Gunma-Ken városból jöttünk.

(Nem tudok mit válaszolni. Soha nem hallottam a városka nevét. Ezek után pedig érdemes lesz megkeresni a térképen, hogy viszonozzuk a barátságos gesztust: a távoli Japán lakói veszik maguknak a fáradságot és elõkeresnek, sõt ideutaznak és tanulmányoznak bennünket!)

- Mik az eddigi tapasztalataik a városról és az iskolákról?

- Eger igen szép és csendes város. Kellemes, jó a hangulata, tiszták az utcák, rendezettek a terek. Barátságos emberek lakhatják. Az iskolákat tanulmányozva elmondhatom, hogy a diákok magatartása jó, eléggé fegyelmezettek. A gyerekek valahogy ártatlanabbak, mint nálunk. Sokkal felszabadultabbak, mint a japán gyerekek, és nem olyan stresszesek.

- A japán iskolában szigorúbb fegyelmi követelmények vannak?

- Hogyne, feltétlenül. A gyerekekre viszont ez nincs jó hatással. Már egészen fiatal korban is teljesítmény-orientáltak és nincs idejük gyereknek lenni, úgy, mint az itteni fiataloknak.

- A továbbtanulás miatt hajtanak annyira? Hány százalékos a továbbtanuló diákok aránya?

(Nem is hittem volna, mekkora bonyodalmat váltok ki ezzel a kérdésemmel. Kazuhiro Hori úr magához inti az egyik konzultánsát, megtanácskozzák a dolgot, majd megkapom a pontos választ.)

- Körülbelül negyven százalék.

- Negyven százalék???

- Igen. Ezen felül igen sokan végeznek kétéves fõiskolákon. Az õ számuk ezen a negyven százalékon felül van.

(Mindig csodáltam a japánok szorgalmát és munkabírását, de ettõl a számtól megdöbbenek. Nyilván a mi beidegzõdéseink rosszak, és kézenfekvõ dolog, hogy nálunk is ebbe az irányba illenék fejlõdni, lévén, hogy mi vagyunk a világ egyik legnagyobb exportõre szürkeállományból. Már-már közhely számba megy Nobel-díjasainkat emlegetni, mûvészeinket és egyéb kiváló koponyáinkat.)

- Hori úr, elárulná nekünk, mire fogják felhasználni az itt szerzett tapasztalataikat?

- A Japán Kultuszminisztériumban fog feldolgozásra kerülni az az anyag, melyet hazatérésünk után benyújtunk.

- Más városokba is szándékoznak menni hasonló tanulmányútra?

- Nem, csak Egerbe.

- És jártak már máskor is Egerben? Úgy tudom, néhány éve is volt itt egy japán delegáció.

- Igen, két éve voltak itt, de másik intézménytõl, nem a mienktõl. Mi elõször látogatunk ide.

Sok kérdés nyitva marad. Több idõ a kérdezõsködésre nem marad, lévén, hogy így is a kedvemért szakítottak félbe egy igen érdekes és izgalmas konferenciát, melyet nincs lelkem tovább hátráltatni. Érdemes viszont továbbgondolni a következõket.

Japán, mely a II. világháború egyik legnagyobb vesztese volt, hamarosan meglepte a világot a japán csodával, melynek a titkát és receptjét talán csak õk tudják. A lehetõ leghátrányosabb helyzetbõl indulva tették ezt, szétvert hadsereggel, szétbombázott városokkal, jelentõs területeik voltak nukleárisan szennyezettek (már ha ezt izolált jelenségnek lehet tekinteni a mai ismereteink birtokában). Nyersanyagok nélkül, pénzügyi források nélkül, megtépázott presztízzsel, több nép kollektív gyûlöletének kitéve (az amerikaiakénak biztosan).

A pénz világában az üzlet az egyes számú szentség, így némi amerikai hitelre szert téve befutottak mint chipek és mikroprocesszorok, icipici elektromos szerkentyûk profi gyártói, majd autóiparosként, számítógépek, TV-k, rádiók, stb. exportõreiként, és ezt a pozíciójukat azóta is veretlenül tartják. A pénzen és szorgalmon kívül viszont volt még egy titkuk: az olthatatlan tudásszomj. Bejárták Európa és Amerika, a fél világ egyetemeit, iskoláit, szakembereket képeztettek külföldön és otthon, megtanulták a Kodály-módszert, melyet otthon Yamaha-módszerként kamatoztatnak tovább, és azóta is, egyfolytában tanulnak, tanulmányoznak, okulnak a mások jeles eredményeibõl és kudarcaiból egyaránt. És egyáltalán. Hogy a kultúrára mindig van pénzük. Ha lett volna még kis idõm, bizonyára errõl faggattam volna a szigorúan protokolláris japán urat, és egészen bizonyos vagyok benne, hogy e tekintetben nem szoktak zsugoriak lenni az egyébként spórolós japánok. Ha arról van szó, hogy kultúrában gazdagodhatnak, biztosan nem tétováznak gazdagodni. Mikor nekünk még Könyves Kálmánunk és Hunyadi Mátyásunk volt, addig nálunk se volt baj. Kár, hogy ma már csak könyvetlen gyulák uralják a pénz világát és fosztják meg a kultúrát és oktatást mindattól, amit pedig méltán megérdemelne.

A japán delegáció egyébként egy hétig tartózkodott Egerben. Tagjai között két igazgató, egy igazgatóhelyettes, négy konzultáns tanár, japán és angol tanárok, matematika szakosok, testnevelés tanárok, zene-, iparmûvészet-, háztartástan- és társadalomtudomány szakos kollégák voltak jelen. Kedves epizód a Dobó Gimnázium egyik szaktantermében: miközben búcsúzkodtam vendéglátóimtól, tõlünk pár lépésre az ének szakos japán tanárnõ magyar kollégáitól a magyar himnuszt tanulta. Már egészen jól ment neki. Ugye, hogy mindent lehet barátságosan is...?


A japán delegáció néhány tagja

Évfordulók


Különös, átmeneti korszak ez a mienk. Minden változó és esetleges, egyetlen szilárd pont vehetõ ki belõle bizonyosan: múlandóságunk, s hogy komoly erkölcsi alap híján semmiképpen nem tekinthetõ a nagy korszakok egyikének ez a mai. Az ember tekintete ilyenkor ösztönösen a múltba téved, hátha ott található néhány kedves emlék, említésre méltó esemény. Nem büszkélkedhetünk olyan kerek évfordulókkal, mint a tavalyi Millecentenárium, de bármerre nézünk is, a figyelmünket nem kerülheti el valami: a kicsinek tûnõ esemény mekkora hatással volt az utókorra.

Száz évvel ezelõtt csendesen Egerbe költözött valaki, aki ennek a városnak rangot adott írói munkásságával. Eleinte szinte észre sem vették, de mikor a várostól földet akart vásárolni, az nagylelkûen megajándékozta az írót a Sánc egy darabkájával. Gárdonyi Géza megörökítette az egri hõsök emlékét, a város pedig megõrizte õt szívében és emlékezetében.

Százhúsz évvel ezelõtt megszületett egy gyermek, aki késõbb a magyar irodalom legzseniálisabb költõjévé lett: Ady Endre. Jelenkora nem bánt vele túl kedvesen. Túl sok bántás, szidalom érte az érzékeny lelkû poétát, aki idõnként el-elmenekült innen, majd ismét visszatért. Magyar volt, végzetesen és megváltoztathatatlanul.

Százharminc éve különös békekötés született a negyvennyolcasok és a császári udvar között. Eztán már nem egymás bûnét kívánták emlegetni, hanem a nemzet jövõjén munkálkodtak. Jól vagy rosszul? Békésen. Akik éltek már meg háborúkat, tudják, milyen nagy dolog ez.

Százötven éve, 1847-ben a magyar irodalom egyik legnagyobb love story-ja beteljesült: Petõfi feleségül vette Júliáját és boldogan élt vele, míg élhetett. Ugyanezen évben nyeri el a Kisfaludy Társaság díját legjobb barátja, Arany János, Toldi c. elbeszélõ költeményével, mely nélkül már nem lenne ugyanaz a magyar irodalom. Petõfi másik nagy barátja, Jókai Mór ugyanezen évben kezdi el szerkeszteni az Életképeket.

Száznyolcvan éve született Arany János, akinek neve és költészete "a klasszikus" értékeket jelenti irodalmunkban. Kedves barátja, Tompa Mihály is ez év szülötte, s bár õt kora nagyra becsülte, az utókor már kiejtette a költõi triumvirátusból. Ugyanezen évben dolgozza át Katona József a Bánk bán-t, hogy végre színre vihesse. Jelenkora süketen hallgat és a legnagyobb közönnyel nézi végig nagy kortársa csendes halódását.

Kétszáz éve a Dunántúlon bolyongott egy, kollégiumból kicsapott diák, az olykor víg kedélyû, máskor melankolikus költõ, irodalmunk óriása, Csokonai Vitéz Mihály. A pozsonyi országgyûlés összegyûlt nagyurai nem tudtak neki egyetlen kötetre való kiadási költséget összeadni. Akkor, amikor vagyonokat kártyáztak el egy-egy éjszaka...

Háromszáztíz éve Eger népe kiûzte a törököt a városból. A polgárosodási folyamat a következõ században már megállíthatatlan. Számos építészeti emlék dicséri mindmáig õket és a korszakot.

Kicsit visszatekintve a jelenkorba viszont meg kell állapítanunk, hogy a 90 éve született Apor Elemér, a város költõje szerény visszavonultságban él. Túl szerényen is. Nem bánja ezt a város?

Egy hónappal ezelõtt pedig egy egri festõnõ, Korponay Margó rendezett egy kiállítást Budapesten, A Parlament Galériában. A kiállítást Pogány Ö. Gábor nyitotta meg.

Bizonyára még számos évfordulót említhetnénk meg, de ezeknek egy része olyan szomorú. Mindig arról szól, hogy a jelenkor többnyire nem ismeri fel a nagy mûvészekben a mûvészi értéket és erõt. Átnéz rajtuk és csak a haláluk után döbben rá arra, hogy... Utána persze megbánja, de akkorra már késõ. A megoldás pedig egyszerû lenne: érdemes általában megbecsülni a mûvészeket, mert sohasem tudni, melyikük él túl bennünket...