Az idõ sodrában


Ismét eltelik egy év, és hamarosan beteljesedik valami, amit valójában meg se tudunk fogalmazni, csupán tétova érzésként vibrál és készülõdik megszületni bennünk. Minden év Adventje egy boldog várakozás. Nem az ünnepi forgatag varázsa és nem is az utána következõ, csendes, meghitt, családias hangulat az, ami ezt a születõben lévõ érzést világra segíti. Igaz, az ünnepi rítus, az ajándékozás és megajándékoztatásunk öröme, a szenteste semmihez sem hasonlítható ihletettsége, a legnagyobb vallási ünnepünk adják az alaphangulatot mindehhez. A lényeg azonban a várakozás, az eljövetel, majd év végén egyfajta összegzés és visszatekintés: mi mindent hagytunk magunk mögött ebben az évben. Vagy ebben az évben is.

Szívbõl reméljük, hogy magunk mögött hagyhatjuk harcainkat és a világ nyomorúságos háborúit, a megkínzott és megalázott népek szomorúságát, szenvedéseit, a tengernyi könnyet, mely minden évben úgy történik meg a világgal, mint egy barbár vallási áldozat: igen, ebben az évben is kéjjel gyilkolt az emberiségnek az a része, mely talán az Adventben is a lehetséges profit nagyságán elmélkedik, s nem azon, hogy kinek vagy minek kellene eljönnie az õ életében is.

Reméljük, hogy messze elmarad mögöttünk a hazug szavak, a becsapások, csalások özöne, és reménykedve várjuk, hogy beköszöntsön az isteni igazságok és az igazságosztás ideje, melynek kezdetét az õszinte szó kultusza fogja jelezni. Az adok-kapok világa ne azt jelentse, hogy ütlegek sújtanak hol ezen, hol azon az oldalon, hanem azt, hogy mindkét félnek ahhoz támadjon kedve, hogy jókedvûen megajándékozhassa a társait, s hogy ezt viszonozzák mások is. Ha mással nem, hát egy jó szóval, egy kedves gesztussal vagy egy jó cselekedettel, õszintén sugárzó mosollyal.

Mindez persze azt is jelentené, hogy magunk mögött hagyhatnánk a trágár szavakat, a legújabb kori kultúrszennyet, mely nem más, mint "szellemi atyjainak" szüleménye, mindenkori tetteiknek mozgatórugója: az agresszió. Egymás ellen, bárki ellen, akár önmaguk ellen is. Szívbõl kívánjuk minden agresszornak (akár világméretû, vagy csak családon, kisközösségen belüli támadókedvét éli ki nap mint nap), hogy ismerje meg a simogató, kedves mozdulatok és az egymáshoz odafordulás örömét. S hogy mindennapjaik változzanak rögtönzött ünnepekké azáltal, hogy egy hirtelen támadt ötlettel megajándékozni kívánnak valakit. Egy adománnyal, egy külön-csak-neked-szóló aprósággal, a lélek mérhetetlen kincsesházával.

Jó lenne magunk mögött hagyni a linkséget, az egymással mit sem törõdõ felületességet, a be nem tartott határidõket, a meg nem tartott ígéreteket, a könnyedén odavetett szép szavakat, a komolyság minden látszata nélkül! Jó lenne magunk elõtt látni azt a szép jövõképet, mely a felhígult, devalválódott szavaktól, az egymás iránti durvaságtól egyre inkább hihetetlennek tûnik, nemhogy közeledni látszana felénk!

Jó lenne, ha az égi béke szállongó jelképével, a csodálatos karácsonyi hóval az emberek világára is leszállna egy hófehér hangulat, a szívekbe pedig beköltözne mindaz a szeretet és béke, melyrõl annyit papolnak, de oly ritkán látható a mindennapi tettek világában!

Csodálatos volna, ha ez az ünnep, és minden ezután következõ ünnep mindenkihez szólna és mindenki számára elhozná a valódi megnyugvás és igazi teljesség, a feloldódás és a megváltottság érzését, és a világ nem lenne többé két ellentétes részre osztott, soha teljessé lenni nem akaró töredék, hulladék és tökéletlenség!

Boldog karácsonyt, Magyarország!

Murawski Magdolna:

Karácsonyi énekHull száz és száz fehér pihe.

A város és a domb csak úgy ragyog.

Fényében ott zenél ember hite.

Az éj leszáll. Szikráznak csillagok.


Puhán az emlék nesztelen suhan.

Bölcsõben gyermek. Arca fénye hull

reánk kik nézzük csendes-boldogan.

Megszûnt a harc. A lélek felvidul.


Ma fény-ruhában állunk. Énekünk

csendülve száll. Egy tiszta áhítat

lebegve fonja volt-van életünk.


A Gyermek szól: ne bántsd a másikat!

Imánk az égre száll. Hó-fény felel.

Magasban angyal-kórus énekel.Gyermek születettEgy õsi város földje, Betlehem

fogadta be Istennek szent fiát.

Körötte pásztorok mondtak imát,

míg Mária pityergett csendesen.


Egy csillag állni tûnt a hely fölött,

hol zord világi létre érkezett

a fényes Úr, szétszórván fényeket.

Lelkekbe égi béke költözött.


Három királyok jöttek õelé,

kinek kezében áldó mozdulat,

lelkében égi béke csak fakadt,


s vezette népét tiszta rend felé.

Jászol körül kérõdzõ állatok

csak nézték. Tiszta fény - áldás hatott.


VERS, PRÓZA

Farkas András:

A cári máj balladája


Szeretek visszaemlékezve, apró meséket olvasni történelmi és történelmietlen figurákról. Ezeknek a legendáknak az az érdekességük, hogy nemcsak az elmondható-leírható szöveg ment meg valamit a korból, hanem olyan tapasztalatra is szert tehetünk, ami közmondásnyi igazsággá változhat: amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek (A gyengébbek kedvéért az eredeti latin: Quod licet Iovi, non licet bovi!) Néha azonban elõfordul, talán csak a mesében, elandalításul, hogy az ökör is visszaszólhat Jupiternek, azaz a hatalmasságnak.

Ez a legenda erõs, ma is él. Úgy szól, hogy Párizs egyik nevezetességében, a La Tour d'Argent nevet viselõ étteremben, amely az egykor nemesi rangra emelt Rourteau úr unokájának a tulajdonában állott a múlt század második felében, 1877 júniusában I. Vilmos német császár, II. Sándor orosz cár és a kínai császár együttesen ültek asztalhoz. Hogy mik lehettek a külsõségek, hogyan lepték el a környéket a három császár biztonsági alakulatai, miért nem tartott velük a franciák elsõ embere, hogyan jutottak arra az ötletre, hogy egy párizsi éttermet tüntessenek ki érdeklõdésükkel, - már a legenda homályba veszõ része. A Rourteau-unoka istenesen ki is használta családja múltját, az étterem hírnevét. Mára is mindenki tudja, hogy a fogadó õse már 1582-ben állott, elsõ nagyúri vendége maga a király, III. Henrik indította el a siker tipikusan francia, vagy még tipikusabban párizsi útjára. Itt mindent feljegyeztek, itt mindent leadminisztráltak, kézvonásokat, lócákat, székeket, ki hol ült, mit evett, mit mondott, talán még azt is beírták a historia domusba, hogy ki mit akart mondani, amikor olyan részegnek méltóztatott lenni, hogy egyszerûen, minden méltóság nélkül lefordult az asztal alá. Talán ma is ereklyeként tisztelik azt az asztalt, amelyen a három császárnak tálaltak. Az étlap bizonyára nagy íróknak és egyéb firkászoknak is bemutattatott, hogy létezik a mennybe jutásnak egy ilyen változata, amikor a párizsi polgár, egy minõsített, vagy szebben mondva, egy minõségi korcsmáros, no, vendéglõs, teljes otthonossággal, mi több, a tulajdonos rejtett érzelmi-tudati fölényével szemlélhette mindazt, ami az õ asztalánál történt. Vagy történhetett. A három császárral.

Az olvasót nem untatjuk most azzal, ki, hogyan, hányszor kóstolta meg, esetleges mérgezési szándékokat sejtvén, vagy féltvén az étkeket sózás, fûszerezés, vagdalás, tálcára tevés elõtt, után, fõleg közben, hányszor, ki csemcsegte végig savanyú pofával, netán ijedten a borokat, amíg azok az utóbb elhíresült "három császárok asztalára" kerültek; ne is részletezzük. Azt viszont nem lehet elhallgatnunk, hogy ezek a koronás fejek azért lépték át a La Tour d'Argent küszöbét, mert hallották, hogy itt különös szertartás közepette tálalják fel a sült kacsát. Külön asztalon, arra rendelt méretben összeszerkesztett tákolmányon léptették elõ a kacsát, ott öntözték-forgatták, szeletelték, a szószokkal körülpancsolták, mert a szem és száj ingere olykor a lúdtalpig képes lenyomni egy ember szellemi képességeit a várható emésztési gyönyörûség ereje által.

1877 júniusában, annak hetedik napján a három császár nagyon elégedett lehetett a menüvel, a kiszolgálási ceremóniával, mert megszülethetett a legenda. Talán már akkor készen állott, amikor a hatalmasságok bejelentették a látogatásukat. I. Vilmos - sisak nélkül - ragyogtathatta gömbölyded képét, ahogyan azt a Svábföldön ma is látható Hohenzollern-fellegvárban, László Fülöp festményén tanulmányozni adódott lehetõségem. Errõl az arcról csak a zsíros elégedettség csuroghatott le akkor is, amikor a sült kacsát belapátolhatta. A kínai császárt is elképzelem, amint a kínaiakra jellemzõ sárga veddfelkében ott feszengett ezek között az európai nagyfejûek között, talán fogalma sem volt arról, miért úgy szószoltak-mószoltak, mint ahogyan tették, náluk ezt másképp csinálják; meg pálcika sem volt, bizonyára a rizs is csak olyan lehetett, amihez a kínai császár szakácsa csak több átok kíséretében nyúlt volna hozzá.

Hanem ez a Sándor, ez a második a sorban, az orosz cár, csak nem akart elégedett lenni, megnyugodni az után, amit kapott. Azt kérdezte, hol van a libamáj. A felszolgáló legények haladéktalanul eljuttatták a fenség fenségesnek nem mondható nyilatkozatát a fõnökhöz, aki nyilván árgus szemekkel, megnyújtott tapsifüllel, a hiúztól eltanult találékony tekintettel követte az eseményeket. Sándor, ez a Második, Szentpétervárról, elõbb talán európai társát, ezt a Vilmost, az Elsõt, az Adószedõk Nemzetségébõl a legmagasabbra jutottat faggathatta:

- Mondd, kérlek, Vili, miért nem adnak itt fel libamájat?

Vilmos, az Elsõ erre, a Párizsban. 1877 júniusában feltett kérdésre nem kapott felkészítést, a kéznél-lábnál jelenlévõ adjutáns sem tudott megbízható felvilágosítást adni, így hát megvonta a vállát, miközben valami ilyesfélét bökött ki a bajsza alatt, a pohár fölébe, oda Sándornak, az Elsõnek:

- Fogalmam sincs, kérlek alássan, de ha úgy gondolod, megkérdeztetem a konyhafõnököt a vezérkari fõnökömmel.

Sándor, az Elsõ szerénykedett:

- Azt talán mégsem. - Kínaiul nem tudván, inkább a tekintetével fordult az ázsiai császárhoz, hátha õ tudná, hol maradt a libamáj.

Tolmács jött félezer, mint Wales-ben a bárdok, de egy se válaszolta meg sikerrel a máj-gondot. Nem maradt más hátra, meg kellett kérdezni azt a bizonyos Rourteau-unokát, aki bizonyára teljes fõnöki díszben, kis szabadkõmûves, akarjuk mondani, vendéglõs, céh-kötényben ott állt mintegy három lépésnyire a három császárok asztalától, hogy a sok szájon át vándorló kérdésre tisztességes választ fogalmazhasson.

Egy ilyen problémát nem szabad, nem illik és nem is tanácsos hebrencs módon megoldani. Nemcsak azért, mert itt koronás fõkrõl volt szó, akikben valahogy mégis csak benne szorult annyi méltóság, hogy nem elégszenek meg holmi söntésbõl jött pár szóval; itt mértékadó, kimerítõ, illõ és a teljes igazságot kiderítõ választ kellett összehozni az illetékesnek, a jelen nyugalmát biztosítandó és az utókor megbecsülését megszerzendõ. Az is nyilvánvalónak tûnt, hogy a koronás fõ óhaját megvárakoztatni egyenlõ lett volna azzal, hogy diplomáciai bonyodalmakat kellett volna a francia külügyek irányítóinak elhárítani. Mert az mégis csak döntõ kérdés Európa politikai állapotában, ha a cár májat akar az asztalon látni.

Felfogta a helyzet bonyolult és forró voltát a nemessé avatott Rourteau unokája, aki emez állapotában is párizsi polgárnak, nagyhírû szakembernek, a francia konyha mágusának hitte-tudta-hirdethette magát. Felvillanhatott agyában az a csaknem százesztendõs esemény is, hogy a Bastille-t az õ õsei rombolták le, azzal együtt, hogy a "Szabadság, egyenlõség, testvériség!" hármas jelszava minden francia polgár szívébe forró vassal üttetett be, ezért hát a cári óhajra a következõ válasz sikeredett Rourteau ajkáról:

- Felség, a francia gasztronómia nem szokott júniusban libamájat tálalni, de ha felséged októberig vár, magam tálalom fel felségednek.

Tessék végigcsemegézni ezt a körmönfont mondatot! Ebben valóban minden fûszer elõtalálható. Kezdjük talán az elején: a megszólítással. Száraz, kemény, cicomázatlan megszólítás, amiben némi ingerültséget is fel lehet fedezni. Nem követi mentegetõzés, sem bocsánatkérés, hogy ilyen vagy olyan okból elfelejtették az esetleges óhajokat is számításba venni, netán belekalkulálni, hogy az egekbõl aláhulló méltóságoknak bármi is eszükbe juthat. Miért nem szóltak hamarabb, hogyan gondolhatták a szentpétervári, a berlini és a kínai agyak is, hogy a francia konyhát zavarba lehet hozni indokolatlan, elõre nem jelzett igényekkel. Majd rögtön a megszólítás után felpattan a jelzõs fõnév, a szakma teljes öntudatával, így: a francia gasztronómia! Nem azt mondta az étterem-tulajdonos-kurta-nemes, francia polgár, hogy a mi konyhánk, vagy az én szerény vityillóm, netán az én szakácsom, aki nem tud és nem is akar az orosz társaival versenyre kelni, de lemaradni sem, hanem azt mondja, hogy a francia gasztronómia. Magát, mint valami tudományos fórumot említi, aki szuverén, saját törvényei akadnak. Ha nem is törvényei, de szokásai. Mert rögtön odavágja: nem szokott júniusban libamájat tálalni. Ennek a francia gasztronómiának szokásai elõírják, hogy júniusban mit kell tennie, vagy mit nem illik tennie. Libamájat júniusban tálalni?! - Merõ képtelenség! Ha nem szégyellné a cég elsõ embere, és nem a cárról lenne szó, oda is sodorintaná hevesen, hogy az ilyesmi merõ ostobaság a francia konyha szemszögébõl nézve, mert a libák ezen a vidéken nem júniusban a legízletesebbek. Majd jön a becsületsértésig szemtelen kioktatás: "de ha felséged októberig vár", amikor Maupassant szerint krúgatnak fenn a vadludak" (Kosztolányi Dezsõ szép fordításában), amikor a liba, kacsa úgy hízhatik a sok friss zabálnivalótól, akkor kell azt a májat megsütni! - Az már csak a sértés megnyomatékolásának számítható be, amikor ez a szakférfi odadobja a cárnak: "akár magam tálalom fel felségednek."

Ebben az egyetlen ropogós mondatban háromszor szerepel a "felséged", tehát nem lehet senkinek kifogása - még a cárnak sem - a megalázkodás miatt, de mi, utólag, itt, 1994-ben, végiggondoljuk, mekkora hirtelenséggel és felajzottsággal röpködhettek ezek a szavak az asztal fölött. Ott, ahol a három koronás fõ, éppen korona nélkül tömte a hasát.

Utána kellene számolnunk a mai eszünkkel, az ottani szituáció lélektani rugóit kellõen kifeszítve, mekkora hatás érhette a cárt, barátját, Vilmost, a fõadószedõ család kései hajtását és a sárgakabátos kínai császárt. (Lehet, hogy nem is sárga kabátban ült a ferdeszemû az asztalnál, csak én képzelem el így, Lehár operettje után szabadon, mert hogy a Mosoly országának elõször A sárga kabát címet adták. Hogy jön ahhoz egy párizsi senki - legalább is a koronás fõkhöz képest igencsak porhanyós jelentéktelenség -, hogy akkora dölyffel, gõggel és egyébbel tegyen ostoba nyilatkozatot máj-ügyben. Még hogy október, és hogy akkor õ majd gyakorolja a cárral szemben azt a kegyet, hogy leereszkedik majd, maga szolgál fel, és ettõl a felszolgálástól lesz a cárnak igazán jó étvágya, jó ennivalója, ennek a Romanovnak! Ugyan ki is ez a Romanov? Hol is van az az Oroszország, Ázsiában? Ha nem is ott, de a közelében, mondják, hogy táncolni tudnak meg vért is isznak, nyersen eszik a húst, mint a tatárok? Mi is lehet a különbség az oroszok meg a tatárok között? A lengyelek miattuk menekültek egészen Párizsig a XVIII. század végén; itt van például ez a Chopin, vagy hogyishívják.

A visszaemlékezés nem számol be arról, válaszolt-e valamit a cár, védelmére kelt-e a cárnak Vilmos, a fõadószedõk leszármazottja, nyögött-e valamit az európai problémához a kínai császár, korona nélkül? Sõt azt sem feszegette mindezidáig senki, mit is gondolhatott a három császár asztalánál a három császár, mit szóltak a biztonsági emberek, mit nem szóltak a La Tour d'Argent kiszolgáló legényei, e döbbenetes pillanatban.

A csattanós nyilatkozattal bizonyára foglalkoztak nagyköveti szinten a diplomaták, körmönfont magyarázatok is keletkezhettek. Háború nem származott máj-ügyben, az októberi dátumot se firtatták nagyon sokáig az arra rendelt követségi titkárok és egyéb jelentõk.

Utólag eljátszunk mi is a gondolattal: Talán eszébe jutott a saját országában mindenható cárnak, hogy a forradalom és a nyaktiló önérzetet nevelt a franciákba. Mert ez a pontosan fogalmazott mondat anno 1877, még késõbb se hangozhatott el Európában máshol, kemény, kegyetlen következmények nélkül.

Ez az írásunk pedig fõhajtás ama francia polgár elõtt, aki öntudatában egyenrangú volt császári vendégeivel! Ha nem több náluk. Noha senki nem gondolt arra, sem akkor, sem késõbb, hogy be kellene vinni õt a Pantheonba!


*Fridél Lajos tusrajza

Apor Elemér:

A por énekeKerge szélben forg a lég

és aki lép, porba lép

bennem tapos, aki lép

minden élõ terhét viszem

amerre az útja viszen

ej haj, de hová?

sej haj, sehová!


Voltam csillagok darabja

tartó törvény törpe rabja

voltam ott, hol az apád

hantját bontják a kapák

ég között és föld között

hippre - hoppra költözök

ej haj, de hová

sej haj, sehová


Harmatoz rám úri tajték

szakadozik pór verejték

mindegyiknek iszom kelyhét

Ne törölgesd magadat

úgy jó a por, ha tapad

ej haj de hová

sej haj sehová


Roskadozol hírtõl, fénytõl

tikkadozol tekintélytõl?

Egyet ugrom, perdülök

szemed elé kerülök

Szemed elé? Szemedbe!

Így jutok az eszedbe

ej haj de hová

sej haj sehová


Mint a víz, úgy megáradok

és ha kiköpsz, megszáradok

milliószor feltámadok

Semmi kicsi, semmi nagy

elõttem csak senki vagy

sehonnai, sehová

sej haj sehová

A legkisebb én vagyok

a legnagyobb így vagyok

Mikor a szél fölemel

hol maradsz te tõlem el,

Mikor a nap rám vakít

megvakulnak kincseid

elbújhatnak, de hová?

sej haj sehová!


Elõlem nem menekülhetsz

bíbor trónra települhetsz

trágyadomb hegyére ülhetsz

fagy ha roppant, nap ha süt

veled megyek mindenütt

ej haj de hová

sej haj sehová


Jó volna, mi, messze bújni

letörölni, vagy lefújni

le kellene inteni

más szemébe hinteni

Abból ugyan nem eszel

aki vagyok, az leszel

aki vagyok, ahová

sej haj sehová


Ez az egy út az egyetlen

titokzatos, feneketlen

hej, de kegyes, de kegyetlen

ide jutsz és ide múlsz

akárki vagy, ide húllsz

ej haj de hová

sej haj sehová


Átalszol egy síri közt

s itt forogsz a többi közt

Így forog mind, aki él

ver az esõ fúj a szél

se a magasságos égbe

se a pokol fenekére

ej haj de hová

sej haj sehová

Varga Alexandra:

Teremtésmítosz IV.

(J.R. Tolkien nyomán)


A tündék ébredése


Volt valamikor egy hatalmas nép...

Eredetük, Ilúvatar egy álmának legmélyérõl való. Amikor megszülettek, Arda tágas volt, vad és ifjú; zabolázatlan folyók szelték keresztül szép arcát, áthatolhatatlan erdõk úttalan útjai vezettek a hegyek fennsíkjaira és völgyek mélységes katlanjaiba.

A csillagokkal telepöttyözött ég bársonykéken feszült a földek felett és õsi állatok jártak-keltek, erejüket próbálgatva a termékeny vidékeken - szárnyuk suhogott a légben, hatalmas, pompás testük, fel-feltûnt a bokrok sûrûjében...

Ilyen volt Arda, amikor az eldák felébredtek Cuiviénen sötét vize mellett.

"Csillagokból érkezvén..."

A Végtelen kettészakadt partjainak két része a Tenger és a Szárazföld lett.

Szemükben legalábbis úgy tetszett...

Érzéseik szerint õket a Tenger szülte és úgy tette az aranyló homokra testüket, mintha pólyába helyezné gyermekeit.

És õk nyugodtak voltak.

Szemeik csukva, kezeik összefonva mellkasukon, mintha álmukban egy különös ima szertartását végeznék.

Tudatuk azonban már mûködni kezdett; különváltan Teremtõjüktõl, fájdalmas sajgással éledt fel szellemük, szívük tompán és lázadozva vert.

De még nem mozdultak.

Hallgatták az elsõ hangot, ami születésüket kísérte - a víz lassú zúgását és morajlását.

Nem tudatosult még bennük, élõ valóságuk, lelkük mélyén a születés fájdalmai rezegtek és csak lassan kapcsolódott ehhez a halvány kínhoz az élet érzésével együttjáró kíváncsiság és szabadság gondolata.

Végre megmozdultak; a leghatalmasabbak felálltak, kezeiket az Ég felé tárva, meghajoltak a csillagok elõtt.

A Helluin kék tüze és a Menelmacár ragyogása ebben az órában volt a legfényesebb, mert ebben az órában helyezte el Varda a Föld égboltján Wilwarint, Telumendilt, Soronimét, Anarrinát és messze Északon a Valacircát, a Valák Sarlóját, a végzet jelét.

Az Ébredés Vizének tükrén káprázatosan fénylettek a csillagok, a tündék vezérei pedig sorra meghajlottak elõttük.

Ingwe, Finwe, Elwe és Olwe némán néztek szét. Tekintetük belemélyedt Arda örök éjszakájába és szívük a létezés tüzétõl dobogott.

Így talált rájuk Orome, az Erdõk valája és hívta Manwe tanácsára, Nyugatra õket.

Ekkor következett be a tündék elsõ szakadása. Az eldák - kik hallgattak Orome hívó szavára - három seregre osztódva vágtak neki a hosszú útnak

Ingwe vezette az elsõ és legkisebb csapatot, aki a tündék legnagyobb ura volt. Valinorba érkezvén az Erdõk lábaihoz ült és nem tért vissza többé Középfölde tereire. Szemében az õsi csillagok vakító lángja ragyogott, hajának aranyában perzselt az égi zsarátnokok fénye Népe a szép - tündék, a vanyák nevet kapták és mindörökké Varda és Manwe kedvencévé váltak. Halandó ember sosem láthatta Ingwe királyt és sosem válthatott szót népével...

A második csoportot Finwe vezette. Az õ népébõl lettek a noldák, akik kezük ügyessége révén Aule barátaivá és tanítványaivá lettek, mert gyönyörû alkotásaik az örök idõk részévé váltak, akárcsak a nagy Kovácséi.

Finwe és egész seregének hajszíne fekete volt, akár az éj vagy a föld mélye, szemeik sötét és szürke parazsában ércek kemény tüze szikrázott, termetük hatalmas volt és erõs; minden munkához kitûnõ termet.

Utoljára ment a legnagyobb sereg, melynek két vezére is volt; Elwe és fivére Olwe. Telereknek nevezték õket, mert csak késlekedve léptek rá a hosszú útra, s nem kívánták otthagyni a félhomályos Középföldét Valinorért. Olyannyira szerették a tengert, hogy Amanban, a tenger - tünde avagy a falmárok elnevezést kapták. Folyton a csobogó hullámok mellett daloltak és zenéltek, gyönyörû arcuk a Tenger titkait kutatta.

E három nemzetség, mely eljutott Nyugatra, lett a calaquendek avagy a fény -tündék nemzetsége. Azok a tündék pedig, melyek valamilyen oknál fogva sosem jutottak el Amanba és nem látták a Fák fényét, moriquendeknek nevezõdtek. Sötét - tündéknek.

Az eldák története hosszú történet lett, tán hosszabb annál, melyet a valák elképzelni tudtak; mégis sok gyötrelem, harc és szépség is színesítette legendájuk kelméjét.

Hogy honnan jöttek és hová tartottak s hogy visszatérnek-e még a világ körein túlról, azt ember nem tudhatja.

A tündék sorsa nem halandó teremtmények sorsa: végzetük mély barlangjába Vairén kívül más el nem láthat, tán még õk maguk sem...

Arda azonban - ha az emberi szív már nem is - emlékezik rájuk s emlékezik a növények és állatok világa is a Köveké és a Vizeké... S mert emlékük egykor a múlt határtalan terein fakadt, a jövõ határok nélküli tereibe tart...

A Teremtésmítosz ezzel még nem ért véget!

A mondák és legendák mesélik majd, amit e büszke nép tett. Lázadásukat a valák ellen, útjukat vissza Középföldére, harcaikat Melkor ellen és végül eltûnésüket Arda megszürkült partjairól...

(Vége)


Utóhang a legendához


"Volt idõ az Álmok kezdetén,

mikor kék, vörös és fehér kõbe olvadt a Fény!

a Kezdet elsõ hajnalán,

dallam rezgett Varda minden csillagán.

Fehér Nahar szaladt a Fák között, s a Tûz

három kristályba költözött.

Ilúvatar pillantása azóta kíséri a

Történetet,

S bennünk hûen õrzi mindezt az

Emlékezet."

Fridél Lajos:

Bükkaljai ösvényeken

(Részletek a szerzõ azonos címû, készülõben lévõ könyvébõl)


IV

Karácsony havának huszonharmadik napját írtuk. Fújt a szél, hideg volt nagyon. A Medvesben egy kis völgyet álltunk el, melynek északi oldalán a most kopár galagonyabokor alatt egy ügyesen álcázott ülcsik lapult. A völgy elszûkülõ végében egy bokor elõtt dideregtem. A jobb csõben gyöngygolyó, a balban vastag sörét. Rókát vártam, vagy disznót. De inkább rókát.

A két domb között nem éreztem az erõs szelet. Ide csak néha-néha egy-egy kisebb fuvallat ért le. Az is csak úgy óvatosan, szinte lopakodó kíváncsisággal. Ahhoz azonban eléggé, hogy engem megtréfálhasson.

Lapátcsövûmet szorongatva vártam, hogy induljon a hajtás. Róka jöhetett elõször, ha egyáltalán volt ebben a bozótos sûrûségben, mert az ilyen hideg, szeles délelõttön õ is inkább bent lapult enyhet adó kotorékában. A júniusi õzbaklesek melegérõl álmodoztam éppen, amikor a domboldalban hirtelen megzizzent valami. - Róka! - villant át az agyamon. S miközben a hang irányába fordultam, puskámat már vállhoz is emeltem, ki is biztosítottam. E fél másodperc alatt szívverésem is duplájára szökkent.

Bár vörös is volt, mozgott is, de nem róka volt.

Egy alig méter magas cserbokor, semmi más. A domb oldalában a csipkék és borókák között egyedül árválkodott, s a szélfuvallatra levelei zizeregtek. Ez a kis cserzizzenés csapott be.

Elmosolyodtam. Szerettem a cserfákat. Minden év tavaszán, a várva-várt, csodálatos és varázslatos szalonkázásoknak õk adták meg az igazi hangulatát. Akkor õk a "lombos" erdõk, õk azok, akik még mindig az elõzõ évi kopottas jelmezükben várják a tavaszi megújulás frissen zöld felöltõjét.

Ez a kis jelenet derített most jókedvre, ahogy okkeres-vöröses, szépen formált leveleivel integetett felém.

- Mi van, stüszikém? Megtréfáltalak? - zizzente szelíden.

Áhítatos békesség költözött a kis völgybe. A lelkembe is. Puskámat vállamra vetettem, s boldog megelégedettséggel rágyújtottam egy cigarettára.

- Holnap szenteste - gondoltam. - Jön a Jézuska.

Vagy talán már itt is van.


V

Az utakon csak pár centiméteres volt, a bokros, gazos részeken meg - mintha gyapotföldeken jártunk volna -, puha, apró pamacsokban ült meg a hó.

A gyér hószállingózás hajnal óta tartott. Idõnként köd is ereszkedett.

A tizenkettes IZS-embe hatos sörétet raktam. Rókára vártam most is.

Az apró cinkék cserrenései visszhangoztak a fiatal tölgyes szélén. Egy kiszögellés csücskén álltam. Gyönyörû téli környezet és hangulat vett körül.

Csend, béke, hófehér szitálás.

Karácsony másnapja volt.

A reggeli gyors pakoláskor elfelejtettem kicserélni a puskám szíját. Az maradt rajta, amelyikkel hajtásba meg apróvadazni jártam. Lapos fém karabinerekkel lehet a szíjkengyelhez csatolni. Praktikus, gyors.

Csak éppen hangos.

Mármint ilyenkor, amikor minden pici hang szinte szétrobbantja ezt a békés, téli csendet.

Bent, a tölgyesben egy kõhajításnyira a kis tisztáson egy feltöltött szóró lapult. A körülötte lévõ fák csupasz koronáján népes madárcsapat ücsörgött. Kis rajokban le-leszálldostak. Néhány szem magot felkaptak, majd újra fel a gallyakra. Épp õket figyeltem, amikor halk neszezést hallottam.

A hópamacsos gazosból egy róka lesett rám.

Úgy tíz méterrõl. Sõt ez nem is lesett. Ez nézett, vagy még inkább, érdeklõdéssel tekintett rám.

Egy fényes szõrû, hegyes orrú, mosolygósképû, gyönyörû róka. Teljesen elbûvölt.

Mozdítottam a puskát, kibiztosítottam, de ekkor a karabiner finoman, fémesen megzörrent, s mire a sörétraj elindult, már a róka is mozdult.

Nem találkoztak.

A fene enné meg! Pedig de szép róka volt! Vidám tekintetével szinte nevetett. Biztosan rajtam.

- Karácsonyi kocavadász! - gondolhatta.

Teljes joggal.

Otthon a meleg szoba fényes-díszes karácsonyfája alatt még ott sorakoztak a kicsomagolt ajándékok. Ahogy rájuk pillantottam, eszembe jutott a délelõtt, és gondolatban hozzátettem:

- Plusz egy bájos rókamosoly.

Hát kell ennél több?


VI.

A vastag hólepellel borított fiatal fenyves alatt puha csend honolt. A nagypelyhû havazás már harmadik napja tartott. Nem mozdult a levegõ. A falu apró házainak felszálló füstjei függõleges, szürke oszlopok voltak csupán.

A kökénybokor derengõ sûrûjébõl fényes szemû széncinke szökkent az egyik szélsõ ágra, melyrõl fátyolszerûen hullott alá a rárakódott fehér hókristálytömeg.

A hegy gerince fölött varjú kiáltott rekedten. Mély, erõszakos károgása végigsöpört a békés csendes völgyön. A fenyves sûrûjében szarvasok mozdultak.

A kis széncinke éles cirrentéssel, rémülten tûnt el a bokorról. Iménti ottlétérõl a még mindig finoman remegõ bokorág árulkodott csupán. A hópamacsos, gazos sûrûségbõl óvatosan dugta ki hegyes orrát egy fiatal róka. Mozdulatlanul szimatolt néhány másodpercig, majd fürge ügetéssel vágott át a tisztáson, s dús, sötét farkát lobogtatva eltûnt a túloldali erdõszélen.

A völgyön most valami megmagyarázhatatlan, furcsa feszültség ömlött szét.

Megszûnt a hóesés.

A bizonytalan, halvány, érdekes vibrálás felkúszott a domboldalra, és körülölelte a tölgyes öreg fatörzseit.

Reggelre megroggyant a hó. Délben már csepergett az eresz, és vékony erecskékben csörgedezett a hólé.

A párás, nehéz levegõjû melegfront megérkezett.

A mindannyiunk által szeretett öreg vadászbarátunk az éjszaka örökre itthagyott minket.

Amilyen halkan és óvatosan járt õ több mint ötven éven át a vadászösvényeken, ugyanolyan halkan, csendben ment most el. Fogyott, fogyott az ereje, s végül kilobbant a láng. Példaértékû szép életének, hetvenötödik ködös decembere elhozta neki azt a vadászjegyet, mellyel örökösen járhatja már azokat a legszebb vadászmezsgyéket, legvaddúsabb, legvadregényesebb pagonyokat, csendereseket, ahonnan már nem tud nekünk üzenni.

Pedig de szívesen hallgatnánk okos, minden fölöslegestõl mentes, szakszerû, kedves beszámolóit, remetekanok terítékre hozataláról, koronás nagy bikák bõgésérõl, májusi õzbaklesekrõl, no meg aminek igazán nagy mestere volt, a rókavadászatokról.

Szenvedélye, szaktudása, tisztessége és becsülete az elsõ számúak közé emeli õt. Ott ballag már õ is Kittenberger Kálmán, gróf Széchenyi Zsigmond, Nádler Herbert, dr. Nagy Endre mellett.

És nem kell neki szégyenkeznie a méltán világhírû nagyok elõtt.

Mert a saját területét, annak minden egyes dombját, bokrát, összes vadját, azok életét, szokásait és vadászatát tökéletesen ismerte. Sõt egy-két Bozai-Medvesi vadászfurfangot, néhány általa kimûvelt, rafinált vadászmódszert biztosan tud "odaát" is mutatni, mesélni nekik.

A temetésre korán érkeztünk. A ravatalozó sarkánál, az ereszcsatorna mellett, a latyakos hóban álldogáltunk szomorú csendben. A falu népe csak lassan-lassan gyülekezett. Õk tudták, hogy a család, a közeli hozzátartozók még a templomban vannak, és hogy az eltávozott lelki üdvösségéért elhangzó engesztelõ szentmise még vagy fél óráig eltart.

A temetõ dombon van. A ravatalozó meg épp a tetején.

Bármerre is tekintettem, mindenütt ismerõs tájat láttam. A temetõdombbal szemközti bokros oldalban disznóra hajtottunk tavaly. Odébb a fenyves szélén vártam nyáron a bakot. A cseres mellett szalonkát remélve ácsorogtam, sok-sok márciusi alkonyaton. Lenn, a patak bal parti nádasaiban fácánoztunk. Azon túl a nagy zárt erdõ alatti tisztáson hallottam a páratlan tizenhatos bika feledhetetlen bõgését. Amott a dombok közül kifutó horhosban lõttem elsõ rókámat. A vadföldszéli vaslesben ülve, számtalan csillagos estén vártam a disznókat.

A ravatalozó tetején még meglévõ hó lassacskán olvadozott. A gyászos némaságban az ereszcsatornán lecsöppenõ hólé monoton zaja volt az egyetlen hallható. A másodpercenként leérkezõ kövér cseppek a horganyozott lemezen hangosan pendültek. Pöng-pöng. Lassan, állandóan, ugyanúgy.

A templom felõl megérkezett a lobogós, papos-kántoros, szomorú menet. A két tucatnyi kisírt szemû hozzátartozó végsõ búcsút venni bevonult a koporsó köré, és elkezdõdött a hangos imádkozás. Peregtek a miatyánkok.

Tíz perce tarthatott még csupán az imádkozás, amikor a távoli dombok sötétzöld fenyõerdõinek lesegetése közbeni meghatódott elgondolkodásomat valami szokatlan hang zavarta meg. Szinte visszarántott a messzeségbõl, szinte fölriasztott réveteg gondolataimból. Hirtelen azt sem tudtam, hogy mi az.

De valami új, szokatlan hang volt.

Azután rájöttem. Az esõcsatorna. Pontosabban a lehulló, lecsepegõ hólé koppanásai. Mármint a ritmusa. Merthogy felgyorsult.

De még hogy! A lassú pöng-pöngbõl szapora, fürge, rövid kis pöt-pöt-pötök lettek.

Agyamban hirtelen az futott végig, hogy még tán a tél, a nagy természet is drága jó vadászbarátunkat kezdte el siratni. Mert már szinte egymást érték az aláhulló csöppek.

Aztán megértettem az okát. A hozzátartozók õszinte könnyei, az imával együtt kilehelt meleg levegõ volt az, ami a ravatalozó vékony eternit tetejét meglangyosítva meggyorsította a rajta lévõ hó olvadását.

*

Sörétes puskák lassú duplázásainak öblös dörrenéseit visszhangozták a bükkaljai dombok, miközben a koporsót a sírba engedték. Az általam ellõtt két üres fehér színû patront a fejfára tettem. Mint két gyertyaszál, úgy világítottak ott, a hatalmas koszorúhalom árnyékos, sötét mélyébõl.

Éreztem, szinte láttam, ahogy hamiskás mosolyával örömmel veszi tudomásul idõs vadásztársam ezt az õszinte tiszteletbõl fakadó, szimbolikus búcsúajándékot.

Könnyes szemmel félhangosan búcsúztam el tõle.

Adjon a jó Isten izgalmas cserkeléseket, eredményes hajtásokat, szép vadászkalandokat, gazdag terítéket ott is, odaát is az örök vadászmezõkön.

Nyugodjon békében, Ignác bácsi!


VII.

Fagyott az éjszaka.

A mûútról a kisbátori tanyánál kanyarodtam le a patakhoz. A sár felsõ rétege fagyos volt, de a patak jege már beszakadt alattam. Itt kellett hagynom az autót, és gyalog nekivágni a csak éppen hogy derengõ, kanyargós ösvénynek.

Az elmúlt napok kellemesen enyhe délutánjai eltüntették a havat, - nem volt, ami világítson - így inkább csak éreztem, mint láttam, hogy hová lépek.

A domb aljában egy öreg fûzfa alatt helyezkedtem el. A domb íve szinte egybeolvadt az égbolt sötétjével. Csak a finoman sziporkázó csillagocskák jelezték, hogy hol fut a horizont.

Egy órahosszányi idõt hallgatóztam a sötétben. A fekete halmok közül a hajnali derengés csak lassan szivárgott elõ. Mintha azon töprengett volna, hogy jöjjön-e egyáltalán, vagy szundítson még egyet, az éj jóságosan meleg takarója alatt.

Aztán mégiscsak mintha azt mondta volna, jöjjön, aminek jönnie kell, s fáradt beletörõdéssel ébredezett.

A csillagok fénye megfakult, és a dombok gerince egyre élesebben rajzolódott ki. A hajnal utolsó szürke foszlányait is összeszedni készülõ, izzó, nagy korong ráérõsen emelkedett ki a Villói hegy mögül.

Magasan fölöttem hollók húztak át. Szárnyaik lendületes suhogása lehallatszott hozzám. Valami dögrõl vagy zsigerrõl tudhattak. Határozott irányt tartva, a Tagi fenyves felé repültek. Itt-ott megzizzent a száraz fû. Fürge kis egérkék futkostak zegzugos folyosóikon.

A cserjék csupasz ágain cinkék táncoltak. Vidám énekükkel a reggelt köszöntötték.

Örültek, hogy vége van a sok veszélyt rejtõ éjszakai sötétségnek. Fölébredt az erdõ. Langyos napsugarak simogatták a tájat. A hajnali zúzmara kövér cseppekben olvadt le a bokrok ágairól. Csalóka, kora tavaszi illatok lengedeztek a völgyben.

Nem láttam disznót.

Hazafelé lassan haladva gördültem át a szívemhez oly közeli, meghitt hangulatú bükkaljai dombok között. Tudtam, ha az orgonásnál felnézek balra, a fenyves szélén a füves részen három õz legelészik. A másik oldalon a sûrû sövénysor mellett visz fel az ösvény a Boza-tetõre.

Most szarvasok járnak ott. Lent, a laposban, az öreg csordakút korhadt gémjén egy ölyv ücsörög magányosan. Mind-mind megannyi kedves ismerõs. Bár az erdõ még a februári fagyok szorongatásában, dermedten hallgat, de tele van már a megújulni kész, eleven élet ezernyi ígéretével.

Sõt én már az ibolyákat elõcsalogató márciusi napsütést várom. Azt a jellegzetesen kesernyés, avarillatú, rügyeket dagasztó, gyönyörû márciust, azt a sötétedés után is madárfüttyöset, amely az új vadászati szezon nyitását jelentõ, vadászszenvedélyt fellángoltató, hosszú csõrû, pisszegõ, drága kis madárkát is idecsalogatja.

Addig meg már csak elleszünk valahogy. Tisztogatjuk, olajozzuk a puskákat, rendezgetjük felszereléseinket, tervezgetünk, álmodozunk.

Búcsúzom hát, téli erdõ, mindent megköszönve. Szélsusogásodat, hófehérségedet, titokzatos némaságodat, beszédes csendedet.

De leginkább azt, hogy befogadtál.

Köszönöm, hogy itt lehettem, s köszönöm a reményt is, hogy újra jöhetek.


Fridél Lajos illusztrációja a "Bükkaljai ösvényeken" c. könyvéhez

Somló Gábor:

Valami...

Valamit mindig keresve, riadtan menekülünk

egy megmagyarázhatatlan démoni erõtõl.


Akaratunk harcban áll, mely kézzel

nem fogható, de érinthetetlenül dacos.


Küzdünk valamiért, egyre csak várva, s ha eljõ,

nehogy késõ legyen, s fejünk falba verve

elhagyjon erõnk!


Valami fájva kíváncsiskodik a gondolatok

srófolt tekervényein, és félénken a legmélyebb

szegletbõl bukkan elõ!


Hibával keressük a délibáb foghatatlant?

Vagy ez van megírva a kutatott végtelen utakra?


Izgatón marcangolja belsõ erõnket szabadulást,

s felmentést nem adva.


Vajon eljõ-e valamely képben, vagy formában izgató

alakját megmutatva?


Adatik-e még a csoda, mely esdeklõn messiásra vár,

s csapkodó körforgással lecsap?


Az út egyszer nem oly soká, lepereg szemcsés alakjában,

s akkor jõ az a valami, mely

beborít nyugvó palástjával.


Letakarva megperzseli pórusunk kiszáradt ablakait, és

bizsergõ szellõ fuvallatként lelkünk elgyengült sóhajával

elmegyünk, s rájövünk mi az a foghatatlan, végérvényesen idõntúli

valami.


.